لینک های دسترسی

استعفی صدراعظم فلسطینیان


سلمان فیاض، صدراعظم فلسطینیان بروز شنبه استعفی داده گفت امیدوار است این حرکت راه را برای تشکیل یک حکومت وحدت هموار سازد.

آقای فیاض میگوید استعفی خود را به محمود عباس، رئیس ادارۀ فلسطینیان ارائه کرده که بعد از تشکیل حکومت جدید مرعی الاجرا خواهد شد.

این انکشاف به پیشواز از سر گرفتن مذاکرات روی تقسیم قدرت بین حکومت کرانۀ غربی رود اردن و گروۀ تندرو اسلامیست حماس که در باریکۀ غزه حکمروائی میکند، رخ داد.

حماس بکرات تقاضا کرده که آقای فیاض کنار برود و میگوید حکومتش نامشروع و مغایر قانونی است.

محمود عباس، رئیس ادارۀ فلسطینیان گفت هدف ازین استعفی تقویۀ گفت و شنود ملی است. او میگوید امیدوار است تا ختم ماۀ جاری بتوافقی نایل گردند.

آقای عباس آقای فیاض را بعد ازان صدراعظم تعیین نمود که حماس در سال ۲۰۰۷ کنترول باریکۀ غزه را بدست گرفت.


XS
SM
MD
LG