لینک های دسترسی

رکود اقتصادی جهان - دوبی در چه حالتی است؟


امارت کوچک دوبی در خلیج فارس از دیر زمانی سعی ورزیده است تا در صحنۀ اقتصاد امروز جهان، وارد مرکز تجارت و داد و ستُد ملئ و بین المللی گردد.

دوبی با اعمار ِ هوتلهای بسیار عصری و تفرجگاه های به سویۀ بسیار عالی، و با تدویر مسابقات ِ جهانئ ورزش، چهرۀ فوق العاده عصری و پیشرفتۀ بخود اختیار کرده است.

مندی کلارک خبر نگار صدای امریکا از دیروز و امروز دوبی در قِبال بحران اقتصادئ جهان، مینوسد:

دوبی با کسب چهرۀ بین المللی، خود را به بحیث ِ پایتخت مالئ جهان و مرکز توجه و جلب سیاحین در خلیج فارس در آورده است.

اما بحران کنونئ اقتصادئ جهان، وضع را بهم زده و تغییر داده است.

گروهی از کارگران، مانند هزاران کارگر دیگر بر وضع کنونئ اقتصادی در دوبی با هم حرف می زنند و به اصطلاح درد دِل میکنند. اینها از منطقۀ جنوب آسیا آمده اند. حدود ۲۰ نقر هستند که برای صرفه جوئی، در یک اطاق زندگی میکنند و منتظر کار هستند.

در میان شان ظفر عباسی، یک کارگر مربوط به فولاد سازی دیده میشود. او دوسال قبل به اِمارات متحدۀ عربی آمد. وی اخیراً شغل خود را از دست داد. او میگوید، برای غذا پول موجود نیست، مواد نهایت گران است، دوا و کرایۀ منزل همه بسیار قیمت هستند.

این اشخاص در جملۀ هزاران کارگر خارجی اند که در زمان درخشِش اقتصادی، دوبی را آباد کردند.

بسیاری از این کارگران بیش از یکماه می شود که بیکار اند. آنها میگویند به وطن های شان باز گشته نمی توانند زیرا کار فرمایان آنها، پاسپورت هایشان را در نزد خود قید کرده اند و به ایشان امر نموده اند که تا زمانیکه اقتصاد بهبود نیافته است آنها منتظر بمانند.

نظر به بر آورد یک سازمان تحقیقاتی و بر آورد، قیمت نصف از پروژه های ساختمانی در دوبی، به ارزش ۵۸۲ مالیارد دالر تخمین شده است که کار اعمار شان اکنون متوقف است. با وصف ۱۰ ملیارد دالر کمک از طرف ابو دبی، مرکز امارات، به بعضی از این پروژه ها، تعداد زیادی از کارگران بیکار اند.

گروۀ مدافع حقوق کارگران، بشمول سازمان کار و کارگر بین المللئ ملل متحد ، بر حمایت بیشتر از حقوق کارگران غیر ماهر در خلیج فشار می آورند که در آوان جهش فوق العادۀ اقتصادی، به کشور های خلیج رو آوردند و اکنون با کساد بازار مواجه اند.

در عین زمان متخصصین غربی به سادگی این کشور ها را ترک گفته اند. نشریۀ فارِن نیوزریپورت مدعی است که حدود ۳۰۰۰ خارجی به خاطر فرار از ادای مکلفیتهای مالئ شان، دوبی را ترک کرده و موتر های شخصئ خود را پُشت سر شان در میدان هوائئ دوبی رها کرده اند.

رئیس پولیس دوبی با خشم این مطلب را تائید کرد.

ماری هوزی پریماو، یک زن تجارت پیشه در دوبی میگوید، در وسط ماه جنوری وضع شدید و جدی بود، و مردم بخاطر اوضاع بد ِ اقتصادی، رکود بازار اسهام و کاهش در سیاحت، مشاغل و کارهای شانرا از دست دادند.

خانم پریموا میگوید تا هنوز او در آنجا باقیمانده است. او میگوید بحران اقتصادی برای او یک آزمون است.

"این مانند یک بازئ شطرنج است. ما باید عکس العمل نشان دهیم. من با آزمونها تحریک شده ام، پس من آنرا به گونۀ دیگری می بینم."

ریچارد تامپسن، سر دبیر نشریۀ مدا ایست ایکونومیک دایجست میگوید،

دوبی برای آوردن ثبات اقتصادی، برنامۀ ۲۰ ملیارد دالرئ اوراق بها دار را رویدست گرفت.

برای کوتاه مدت این شاید موثر باشد تا ضروریات شهر را برای سالجاری تکافو نموده و ثبات اقتصادی را به میان آورد. او میگوید خوشبینئ نهایت کم دیده میشود.

"مردم مشاغل خود را در اینجا از دست میدهند، پول گُم شده است."

در مورد اینکه بحران مالی و قرضه ها تا چه مدت دوام میکند، اطمینانی موجود نیست. اما ما در مورد باز گشت ِ قیم نفت خوشبین هستیم. بانکها باید در نیمۀ سالجاری، زمانیکه تصفیۀ حسابهای سرتاسرئ شانرا تمام کردند، به دادن قرضه آغاز نمایند.

برای باز گشت به جهش اقتصادی و تمام کردن کارهای همه آبادیهای نیمه تمام در دوبی، امید باید داشت که برای رسیدن به آن در حال حاضر، فاصله موجود است.

XS
SM
MD
LG