لینک های دسترسی

احمدی نژاد تعزیرات را طفلانه خواند.


محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور ایرانمیگوید تعزیرات بین المللی علیۀ کشورش یک عمل طفلانه است و نمیتواند انکشاف ایران را متوقف سازد.

آقای احمدی نژاد بروز جمعه حین آغاز کار روی یک پروژۀ بزرگ گاز جنوب پارس مساعی سایر کشورها را بدرفتاری خواند.

این رهبر ایران گفت که اگر سایرین عصبانی نمیبودند و راه را نمی بستند، ایران بفضا نمیرفت و خود را ذروی نمیساخت، که اشاره ای بود به پرتاب اولین ماهوارۀ ساخت ایران بفضا و پروگرام وسیع ذروی آن کشور.

تبصره های رهبر ایران یک روز بعد ازان منتشر شد که براک اوباما، رئیس جمهور ایالات متحده یک سلسله تعزیرات را علیۀ ایران برای مدت یک سال تمدید نموده گفت تهران یک تهدید غیرعادی و فوق العاده را متوجۀ ایالات متحده میسازد.

XS
SM
MD
LG