لینک های دسترسی

تجدید پیشنهاد ذروی صدر اعظم برتانیه به ایران


گوردن برون، صدراعظم برتانیه پیشنهاد خود را برای کمک بین المللی به ایران جهت انکشاف صنعت ملکی تولید برق ذروی، در بدل خاتمه بخشیدن به پروگرام غنی سازی یورانیم توسط تهران، تجدید کرده است.

آقای برون بروز سه شنبه در محضر یک کنفرانس بین المللی گفت که پروگرام ذروی سری ایران بخاطر امتناع تهران از خاتمه بخشیدن بفعالیت های غنی سازی، یک تهدید مهم انتشار ذروی گردیده است.

اما او همچنان گفت جهان باید طرقی را بیابد که بدول غیر ذروی کمک نماید تا احتیاجات انرژی شان را برآورده سازد و در عین زمان تصاعد گاز کاربن مواد سوخت نفتی را کاهش دهند.

ایالات متحده، برتانیه و سایر قدرت های غربی بمقابل پروگرام ذروی ایران احتجاج کرده و درین مورد سؤ ظن دارند که تهران کوشش میکند اسلحۀ ذروی تولید نماید. ایران میگوید پروگرام ذروی آن کشور برای مقاصد مسالمت آمیز است.

ادارۀ بین المللی انرژی ذروی ماۀ گذشته گفت که تهران تا بحال یک تن یورانیم را غنی ساخته است. مفسرین میگویند که در واقعیت این مقدار به ایران مواد کافی را برای ساختن یک کلاهک ذروی مهیا میسازد.

XS
SM
MD
LG