لینک های دسترسی

آغاز پروگرام 'یک لب تاپ و یک شاگرد' در افغانستان


مسوولین وزارت معارف افغانستان بروز سه شنبه در ولایت ننگرهار پروگرام به نام "یک لب تاپ و یک شاگرد" را بطور رسمی آغاز نموده و نزدیک به چهار صد لب تاپ را به شاگردان لیسه استقلال ولایت ننگرهار توزیع نمودند.

هدف از توزیع این لب تاپ ها که از سوی وزارت معارف به همکاری موسسه او ال پی سی کمک گردیده است، این است که شاگردان مکاتب به تکنالوژی معاصر آشنا گردند.

مسوولان وزرات معارف میگویند، شانزده پروگرام مهم آموزشی را در این لب تاپ ها اعیار نموده اند تا شاگردان به سهولت به آموزش جدید دست یابند.

در پروگرام "یک لب تاپ یک شاگرد" نزدیک به یک میلیون دالر امریکایی سرمایه گذاری صورت گرفته است. و قیمت هر لب تاپ دو صد دالر امریکایی است.

مسوولین معارف ننگرهار می گویند آنان به منظور بلند بردن سطح معارف در این ولایت، پروگرام های زیادی را در نظر دارند که این پروگرام آغاز آن میباشد.

اقبال عزیزی، ریس معارف ولایت ننگرهار، پروگرام "یک لب تاپ و یک شاگرد" را برای متعلیمن مکاتب خیلی ها ارزنده توصیف نمود.

همچنان مسوولین وزارت معارف افغانستان میگویند در نظر دارند در سراسر این کشور، پنج هزار لب تاپ را برای شاگردان مکاتب توزیع نمایند.

آنان میگویند، به منظور گسترش این پروگرام، استادان مسلکی را استخدام نموده و در صورت موفقعیت این پروژه، موسسه او ال پی سی وعده همکاری بیشتر را به معارف افغانستان نموده است.

اشتراک کننده گان محفل آغاز پروگرام یک لب تاپ یک شاگرد در ولایت ننگرهار به این باور هستند که شاگردان مکاتب در کمترین وقت به تکنالوژی مدرن بلدیت حاصل می نمایند.

این پروگرام به همکاری اداره انکشافی ایالات متحده امریکا یو اس ای آی دی و کمپنی روشن تمویل میگردد.

XS
SM
MD
LG