لینک های دسترسی

بیانات اوباما در کلیفورنیا در مورد وضع اقتصاد


براک اوباما، رئیس جمهور ایالات متحده برای اولین بار از کالیفورنیا بحیث رئیس جمهور دیدن میکند. کالیفرنیا یکی از ایالاتی است که سخت ترین صدمه را از ناحیه کساد اقتصادی دیده است.

آقای اوباما در نظر داشت از این بازدید برای تبارز ستراتیژی خود بمنظور تقویۀ اقتصاد کشور استفاده کند. ولی طوریکه پالا ولفسن خبر نگار صدای امریکا گزارش میدهد، این سفر تحت الشعاع سوء استفاده از سکتور علیل اقتصاد قرار گرفت.

رئیس جمهور اوباما میگوید حکومت او بی سرو سامانی سکتور مالی را میراث برده است، ولی میگوید مسؤلیت پاک سازی آنرا او بدوش میگیرد.

"این وظیفۀ من است که اطمینان حاصل کنم که این بی سرو سامانی را حتی اگر باعث آن من نبوده باشم، درست کنم."

رئیس جمهور اوباما میگوید مردم حق دارند در مورد گزارشهای اخیر سوء استفاده ها خشمگین باشند. یعنی تصمیم شرکت بزرگ بیمه های اقتصادی که بخشش های عظیمی به آمرین این شرکت بدهد، در حالیکه این پول مالیه دهندگان است که این شرکت بزرگ را فعال نگهمیدارد.

آقای اوباما که به آرام بودنش مشهور است، میگوید او نیز خشمگین است.

"این حرکت منفی احساس اینکه چه خوب و چه نا مناسب است، میباشد و تخطی بر ارزشهای ماست."

رئیس جمهور اوباما میگوید اکنون هدف باید آن باشد که اطمینان حاصل کنیم که چنین سوء استفاده ها دو باره بعمل نیاید و مقررات برای جلو گیری از چنین معاملات پر مخاطرۀ که شرکت بزرگ بیمۀ مالی آن را در آستانۀ کساد اقتصادی انجام داده اند، تعمیل گردد.

"این بخششها به همان پیمانۀ که بیداد گرانه است، عوارض یک معضلۀ بسیار بزرگتر نیز است. و این سیستم و فرهنگ است که آنرا ممکن ساخته است، فرهنگی که در آن مردم مقادیر هنگفتی با اتخاذ خطرات غیر مسؤلانۀ کمائی کرده اند که اکنون تمام اقتصاد کشور را به خطر مواجه ساخته است."

رئیس جمهور اوباما در یک اجتماع باشندگان کاستا میسا شهرکی در جنوب کالیفرنیا صحبت میکرد که از رکود اقتصادی صدمه دیده است.

آقای اوباما سوالاتی را از تقریباً یک هزار و سه صد نفری دریافت داشت که درین گردهم آئی حاضر بودند. و در حالیکه اکثر آنها از بخشش های شرکت بزرگ بیمۀ مالی به مامورین عالیرتبه اش خشمگین بودند، دربارۀ این شرکت سوالی نکردند بلکه اکثر سوالات به دورنمای بهبود اقتصادی کشور تمرکز داشت.

یکی از حاضرین میخواست بفهمد که آیا از پول پلان محرک اقتصادی رئیس جمهور، کالیفورنیا نیز مستفید خواهد شد یا نه. و چندین تن دیگر که وظایف شانرا از دست داده بودند میخواستند بفهمند که چه وقت وضع بهتر خواهد شد.

بصورت کل این گرد همآئی بیشتر به گردهمآئی های مبارزات انتخاباتی شباهت داشت و چنین معلوم میشد که رئیس جمهور از استقبال مردم لذت میبرد. زنی حتی از آقای اوباما پرسید که آیا او هم اکنون تعهد میکند که برای دور دوم کاندید میشود.

"اگر بتوانم که آنچه فکر میکنم ضرورت باشد انجام شود، در چهار سال انجام میشود حتی اگر به این معنی باشد که فقط برای چهار سال رئیس جمهور هستم، بهتر است که مسایل عمده را برای چهار سال حل کنم و یک رئیس جمهور خوب باشم نه اینکه یک رئیس جمهور متوسط الحال برای هشت سال."

آقای اوباما در انتخابات ماه نومبر گذشته با تفاوت زیاد آراء در کالیفورنیا برنده شد. حتی در شهرک های مثل اورنج کانتی که ماوای جمهوری خواهان است و اکثریت آن به جان مک کن جمهوری خواه رای داده بودند، با گرمی استقبال گردید.

XS
SM
MD
LG