لینک های دسترسی

افزایش حضور امریکا به افغانستان و مشکل زبان


رئیس جمهور اوباما در قسمت افزایش حضور آنکشور در افغانستان با فرستادن ۲۱ هزار عسکر، و صدها متخصص ملکی، در همه امور، از زراعت گرفته تا استخبارات، آمادگی می گیرد.

مثل افزایش قوا در عراق ، افزایش قوا در افغانستان نیز مستلزم استخدام زبان شناسان ورزیده است.

مشکلات ناشی از ندانستن زبان را همه می دانند.

در صحنهٌ جنگ مشکل لسان می تواند تفاوت میان مرگ و زندگی را داشته باشد.

بناً، در حالیکه رئیس جمهور اوباما موجودیت پرسونل نظامی و غیر نظامی را در افغانستان افزایش می بخشد، ادارات مثل (سی آی ای)، قوای نظامی، و وزارت خارجه در جستجوی ترجمان های ورزیده در زبان های پشتو و دری هستند.

ران سندرز، مامور ارشد نیروی بشری، تمام موسسات استخباراتی در امریکا است.

او می گوید: "آهنگ استخدام در اینجا، اینست که تقاضا زیاد است، رقابت شدید است، ولی عرضه محدود است. استخدام زبان شناسان در زبان های عربی ، دری، پشتو، و کردی پس از حملات یازدهم سپتمبر سال ۲۰۰۱ آغاز گردید، و با جنگ عراق افزایش یافت.

ولی تمرین دادن کسی در یک زبان جدید مخصوصاً زبان مشکل مثل دری و پشتو، حد اقل اضافه تر از یکسال را در بر می گیرد تا فقط مهارت های اساسی آنرا آموخت."

و، حکومت رئیس جمهور اوباما این قدر وقت را در دست ندارد.

بناً ادارات حکومتی برای جستجوی این اشخاص، به گروه های فرهنگی و نژادی امریکا مراجعه مینمایند.

ایرل سمث، که مسؤل استخدام زبان شناسان برای قوای نظامی است، می گوید ترجیح داده میشود که کسانی که این زبان ها زبان اصلی شان است، در ساحات نبرد باشند تا کسانیکه آنرا آموخته اند.

"کسی که زبان، زبان مادری اش است، و مؤظف به کمک بیک قوماندان است، می تواند با قوماندان داخل یک اطاق شود و فقط با یک نگاه به، تفاوت فرهنگی، حرکات، و طریقهٌ لباس پوشیدن، بداند که آیا محیط مصؤن برای قوماندان هست یا نه، و اینکه آیا یونت خود را از صحنه خارج نماید، یا بصورت مناسب در پای مذاکرات بنشیند."

قوای نظامی یک حربه به دست دارد که ادارات دیگر ندارند، و آن اینکه کسانیکه با قوای نظامی کار مینمایند می توانند به زودی تابعیت امریکا را حاصل نمایند.

پرکمش اکس، که زبان اصلی اش عربی است، و نخواست هویتش بدلایل امنیتی افشاُ گردد، از نیویارک ، تصمیم گرفت بحیث ترجمان در عراق ایفای وظیفه نماید.

وی قوماندان های خود را در مورد موضوعات حساس مثل نفرت داشتن مردم عراق از سگ بحیث یک حیوان ناپاک هوشداری میداد.

"در یک تجربهٌ که ما می خواستیم یک ساحه را تلاشی نمائیم، مردم در روز اول زیاد مقاومت نشان دادند، بناً آنچه اتفاق افتاد این بود که قوماندان ما با شیخ آن محل ملاقات نمود ، و موضوع از این قرار بود که آنها نمی خواستند که ما از سگ ها برای تلاشی استفاده نمائیم."

وی بتاریخ چهارم ماه جولای ۲۰۰۷ بحیث تبعهٌ امریکا شناخته شد.

ادارات دیگر مثل (سی آی ای) امتیازات مخصوص دارند. کار نمودن در دنیای سری استخبارات، چه در امریکا ، و چه در خارج باید تبعهٌ امریکا باشی، و از برسی سوابق موفقانه بدرآئی.

ران سندرز ، آمر ادارهٌ استخبارات ملی می گوید، بسیاری مردمی که زبان های مثل دری ، که به زبان فرسی شباهت دارد، و زبان های پشتو و عربی را صحبت مینمایند، از جاهای می آیند که به این عقیده هستند که ادارات استخباراتی چیزی است که باید از آن هراس داشت.

اینکه حکومت امریکا به چه تعداد زبان شناس در افغانستان ضرورت دارد یک موضوع سری است.

ولی مقامات رسمی امریکا ، برای رسیدگی به کمبود زبان شناسان، ممکن از قراردادی ها در داخل افغانستان استفاده نمایند.

XS
SM
MD
LG