لینک های دسترسی

فعالین حقوق بشر انتخاب جنرال فهیم منحیث کاندید معاون ریاست جمهوری را یک گام به عقب خوانده اند


شبکه خبری کنیدین پرس به نقل از مامور امور افغانستان نوشته است، اگر کانادا در مورد انتخاب یک جنگ سالار توسط حامد کرزی برای سمت معاونیت ریاست جمهور نارضایتی هم داشته باشد، آنرا نمیتواند تقبیح کند.

دپلومات ها و فعالین حقوق بشر انتخاب محمد قسیم فهیم منحیث کاندید معاون ریاست جمهوری را یک گام به عقب خوانده اند. ولی ستاکویل دی، وزیر تجارت بین المللی که ریاست کمیتۀ کانادا را در امور افغانستان عهده دار است گفت کانادائی ها باید بر مردم افغانستان و دموکراسی جوان آن کشور اعتماد نمایند.

در مطلب به نقل از دی آمده که به اعضای پارلمان کانادا درین مورد گفته است که کانادائی ها نیز در انتخابات اشتراک نموده و میگویند اگر آنها در یک انتخابات اشتراک نمایند و در مقابل یک کاندید قرار گیرند، گذشتۀ او را برای همه آشکار خواهند ساخت. ولی کانادا وعده نموده که در روند انتخاباتی افغانستان مداخلۀ نمیکند.

به اعضای پارلمان گفت به جای تدریس به افغان ها در مورد چگونگی سیاست، کانادا میخواهد واقعبینانه بوده و در انکشاف زیربنائی و اقتصاد آن کشور کمک کند و افغانستان را مساعدت نماید تا به پای خود ایستاده شده تا به نیازمندی های خود پاسخگوی باشد.

در مطلب آمده است که دی به کمیتۀ مسول افغانستان گفت بی رغبتی خواهد بود اگر در مورد یک کاندید مشخص ابراز نظر کرد، ولی حزب مخالف میگوید قربانی ۱۱۹ عسکر و میلیارد ها دالر مساعدت کانادا به این کشور حق میدهد تا درین مورد ابراز نظر نماید.

یک عضو حزب مخالف میگوید مردم افغانستان نه تنها بالای کمک های کانادا حساب میکنند، بلکه خواهان رهبریت در امور حقوق بشر نیز میباشند. او میگوید یک سال قبل زمانیکه به افغانستان سفر نموده بود، اعضای پارلمان افغانستان به او گفته بودند که چرا شما در مورد تخطی های حقوق بشر صحبت نمیکنید.

در حالیکه مبارزات انتخابات ریاست جمهوری در افغانستان در حال اوج گرفتن است، خبر سیاست های مرموز نیز روی صحنه آمده میرود. کرزی هفتۀ گذشته ادعای عبدالله عبدالله را رد نمود که گفته بود بخاطر صرف نظر کاندیدی به او رشوه خواهد داد. کاندید های دیگر، کرزی و برادر او احمد ولی کرزی را متهم ساخته اند که رای دهنده گان را مورد ارعاب قرار میدهند.

از دی در مطلب نقل قول شده که نکتۀ جالب در افغانستان این است که رسانه های آزاد در آن کشور در حال رشد میباشد. در صورتیکه اتهامات سیاسی رونما گردد، بشکل گستردۀ در رسانه ها بازتاب خواهد یافت. ولی یک گزارش حکومت فدرال کانادا در مورد حقوق بشر در افغانستان مشعر است که در زمان برگزاری انتخابات آزادی بیان و آزادی مطبوعات باید با دقت نظارت شود.

در صفحۀ انترنتی صوت ایست نیوز از اسوسیتد پرس در مورد ملاقات قوماندان جدید ناتو با رئیس جمهور افغانستان مطلبی نشر شده که فشردۀ آن تقدیم میشود.

به نقل از دفتر حامد کرزی آمده است که جنرال مککرستل به رئیس جمهور افغانستان گفت عمده ترین بخش ماموریت او حفاظت زنده گی مردم افغانستان حین اجرای عملیات نظامی میباشد.

کشته شدن غیرنظامیان در جریان عملیات ناتو همیشه مایۀ نگرانی بین حکومت کرزی و غرب بوده است. و توقع میرود این قوماندان قوای خاص امریکا طرز جدیدی را درین ماموریت ایجاد نماید.

XS
SM
MD
LG