لینک های دسترسی

هشدار رهبر عالی ایران به اعتراض کنندگان


آیت اله علی خامنه یی رهبر مذهبی ایران، فعالین گروه مخالف را هشدار داده تا به اعتراضات خیابانی شان در مورد انتخابات مورد منازعۀ هفتهٌ گذشته آنکشور خاتمه دهند.

آیت اله خامنهٌ یی، در اولین بیانیه اش بعد از انتخابات دوازده ام ماه جون، از رئیس جمهور محمود احمدی نژاد بحیث برنده قطعی انتخابات پشتیبانی نمود. وی به رهبران گروه مخالف گفت اگر آنها به مظاهرات شان خاتمه ندهند، مسؤل هر خشونتی خواهند بود.

ساعاتی بعد از خطابه آیت الله خامنه یی ،در نمایشی از مخالفت و پایداری ،از فریاد های الله واکبر و مرگ بردیکتاتور از بامهای سرتاسر شهر گزارشهایی بدست رسیده است . اعتراض کنندگان همچنان هیچ نشانۀ مبنی بر فسخ اجتماعات دسته جمعی مجوزۀ روز شنبه بنظر نمیخورد.

طرفداران حسین موسوی، کاندید شکست خورده مظاهرات روزانۀ شانرا برای محکوم کردن انتخاباتی به راه انداختند که بگفتۀ آنان در آن به نفع احمدی نژاد تقلب صورت گرفته است .

آیت اله خامنهٌ از مشروعیت انتخابات دفاع نموده ، و در خطابه اش در جریان نماز روز جمعه گفت ، یازده ملیون رای احمدی نژاد بیشتر از آنست که در آن دست بازی شده باشد. وی همچنان مداخلهٌ قدرت های خارجی را که نتایج انتخابات را مورد سوال قرار داده اند، مورد حمله قرار داد.

آیت اله خامنهٌ در یونورستی تهران صحبت نمود. هزراران نفر در محوطهٌ این یونورستی و سرک های همجوار آن جمع شده بودند، و فریاد می زدند (مرگ بر امریکا) و (مرگ بر برتانیه).

XS
SM
MD
LG