لینک های دسترسی

موافقۀ اوباما ومیدڤیدِڤ روی کاهش زراد خانۀ ذروی دو کشور


ایالات متحده و روسیه موافقتنامۀ را امضا کردند که دو کشور را به کاهش قابل توجه تعداد سلاح ستراتیژیک ووسایل انتقال دهنده، متعهد میسازد.

موافقتنامۀ که توسط براک اوباما رئیس جمهور ایالاتمتحده دیمتری مدڤیدیڤ، رئیس جمهور روسیه در جریان جلسۀ سران درماسکو امضا شد، مذاکره کنندگان را در زمینۀ تکمیل معاهدۀ رهنمایی میکند که جانشین معاهدۀ سلاح ستراتیژیکی میشود که ماه دسمبر معیاد آن بپایان میرسد.

این موافقتنامه کاهش کلاهکها را از ۲۲۰۰ به ۱۵۰۰ تا ۱۶۷۵ فراهم نموده و وسایل پرتاپ را از ۱۶۰۰ به ۵۰۰ تا ۱۱۰۰ کاهش میبخشد.

آقای میدڤیدِڤ گفت این مذاکرات تمام مواد شامل اجندا بشمول یک سلسلۀ مشکلات را دربر گرفت . وی این مذاکرات را مفید ، صریح و صادقانه خواند.

آقای اوباما بر اهمیت کاهش سلاح ستراتیژیک تاکید کرده علاوه نمود، ایالاتمتحده وروسیه بحیث دو قدرت عمدۀ ذروی جهان باید بحیث مثال، حیثیت رهبری را بدوش گیرند.

این دورهبر همچنان امکان یک بررسی روی همکاری دفاع راکت را اعلام داشتند.

XS
SM
MD
LG