لینک های دسترسی

تدویر جلسات سران هشت کشور عمده صنعتی جهان در ایتالیا


در ایتالیه به مناسبت تدویر جلسات سه روزه سران هشت کشور عمده صنعتی جهان، ده ها تن از فعالین چهار فابریکه برق زغالی را اشغال و از رهبران هشت کشور عمده صنعتی جهان خواسته اند برای حفظ محیط زیست اقدام کنند.

مقامات میگویند دست کم ۱۰۰ مظاهره کننده بخش های از این فایریکه های برق را در چهار موضع جداگانه در Brindist، Porte Tole، Vada Ligure، و در نزدیکی Venice اشغال کردند.

مقامات میگویند این احتجاجات محدود به ساحه کمربند های انتقال دهنده، کرین ها و دود رو ها مانده و جریان کار فابریکه ها از آن مختل نشده است.

در روم آژانس Associated press میگوید فعالین گروه صدقه و دستگیری Oxfam ، ماسک های از رهبران جهان را بر صورت کرده و لباس های از آشپز ها را بتن کردند و یک کره ساختگی را در ظرفی بحرکت در آوردند که تزئید حرارت جو زمین را نشان میداد.

آژانس خبری ANSA در ایتالیه میگوید ایتالیه بزرگترین عملیات امنیتی را برای جلسه سران گرفته است. راپور از تدابیری که شامل تعبیه ۲۵۰۰ فرد اردو، استفاده از طیاره بدون پیلوت و یک طیاره کشاف میگردد، نام میبرد.

XS
SM
MD
LG