لینک های دسترسی

مناظره تلویزیونی حامد کرزی، اشرف غنی و بشر دوست


سه تن از کاندیدان ریاست جمهوری افغانستان، چند ساعت قبل از ختم رسمی مبارزات انتخاباتی، مناظره تلویزیونی دایر نمودند.

درین مناظره ریس جمهور حامد کرزی، اشرف غنی، وزیر سابق مالیه و رمضان بشر دوست، وزیر سابق پلان افغانستان، شرکت نموده بودند.

داکتر عبدالله عبدالله، کاندید عمده دیگر، و وزیر سابق خارجه در مناظره حضور نداشت.

حامد کرزی از کار گرد ها هفت سال گذشته خود معتدلانه دفاع کرد. او در مورد دست آورد ها در رابطه با ایجاد کار و شغل و بهتر ساختن وضع اقتصاد و تعلیم تربیه صحبت نمود.

کاندیدان دیگر بیشتر از کرزی انتقاد نمودند. بشر دوست گفت او کاندید همه مردم، به شمول آنانیکه علیه حکومت میجنگند، میباشد.

داکتر اشرف غنی از کرزی بخاطر اینکه جنگ سالاران را به قدرت رسانیده و هم بخاطر عدم استقرار ثبات در کشور انتقاد کرد.

در عین حال، عبدالرشید دوستم، شخصیت جنجال بر انگیز از قوم ازبک به افغانستان برگشته است. گفته میشود برگشت او به افغانستان حمایت از کرزی در انتخابات است.

XS
SM
MD
LG