لینک های دسترسی

Breaking News

برگشت ۱.۶۵ ملیون بیجاشده پاکستانی به منازل شان


ملل متحد میگوید بیش از ۱.۶۵ ملیون پاکستانی ایکه در اثر جنگهای بین اردو و طالبان از خانه های شان فرار کرده بودند، دوباره به منازل در شمالغرب پاکستان برگشتند.

ملل متحد تخمین میزند که الی تاریخ هشتم سپتمبر بیش از ۲۳۵ هزار فامیل یا حدود ۱.۶۵ ملیون نفر به خانه هایشان برگشته اند. این موسسه میگوید این عودت حدود دوی سوم ۲.۷ ملیون پاکستانی را تشکیل میدهد که در جملۀ بیجاشده گان داخلی ثبت نام شده بودند.

شماری زیادی از پاکستانی ها زمانی از منازل شان فرار کردند که حکومت تهاجمی را در اواخر ماه اپریل براه انداخت تا منطقۀ درئ سوات را از وجود تندروان پاک سازد.

مارتین موگوانجا ناظم بشری ملل متحد بروز پنجشنبه به یک کنفرانس مطبوعاتی در اسلام آباد گفت آنها ییکه به منازل شان برگشته اند به مساعدت های بیشتر ضرورت دارند.

برعلاوه در جریان این جنگ صد ها مکتب بشمول ۱۴۷ مکتب دختران در منطقه از بین رفته و یا تخریب شده است. ملل متحد میگوید این مکاتب باید دوباره اعمار گردد تا برای اطفال زمینه تعلیم بلا انقطاع را فراهم سازد.

XS
SM
MD
LG