لینک های دسترسی

محکومیت حبس ابد سه برتانوی مسلمان


یک قاضی در لندن سه برتانوی مسلمان را بخاطر توطئۀ برای منفجر ساختن طیارات بر فراز اوقیانوس اتلس با مواد منفجرۀ مایع، به حبس ابد محکوم کرد.

قاضی ریچارد هنریکسRichard Henriques بروز دوشنبه عبدالله احمد علی، رهبر این دسته را به حبس ابد با حد اقل ۴۰ سال محکوم نمود. اسد سرور و تنویر حسین، همدستان او نیز بحبس ابد و حد اقل ۳۶ سال و ۳۲ سال بالترتیب، محکوم گردیدند.

هنریکس گفت این توطئۀ دهشت افگنی، خطرناکترین و شریرانه ترین توطئه ای بود که در محکمۀ او ثابت شده است.

این قاضی گفت که این سه نفر در نظر داشتند حمله ای را براه اندازند که در تاریخ با حملۀ ۱۱ سپتمبر سال ۲۰۰۱ همسری کند.

یک محکمه در لندن در هفتۀ گذشته این سه نفر را در توطئۀ سال ۲۰۰۶ گنهگار خوانده بود. مدعی العمومان گفتند که این افراد در نظر داشتند مواد منفجره را که بشکل نوشابه ها در آورده شده بود به طیاراتی که از لندن بسوی امریکای شمالی در پرواز میبود، داخل کرده و آن طیارات را منفجر سازند.

XS
SM
MD
LG