لینک های دسترسی

جنرال پیتریوس ارزیابی ترسناک وضع افغانستان را تائید نمود


جنرال دیود پیتریوس قوماندان عمومی نیروهای امریکائی در شرق میانه و آسیای مرکزی وشخصیکه دوسال قبل تغیر جهت عراق را طراحی نموده بود ، بروز چهارشنبه در واشنگتن، ارزیابی ترسناک قوماندان ایالات متحده و ناتو در افغانستان را تائید نموده افزود که یگانه راه مبارزه با دهشت افگنی ، استفاده از روش چند بعدی است که درج ستراتیژی فعلی جنگ افغانستان میباشد.

جنرال پتریوس گفت : او و مایک مولن قوماندان ارشد قوای مسلح ایالات متحده ، ارزیابی سری ماه گذشتهء جنرال مک کرستل قوماندان جدید ایالات متحده در افغانستان را تائید مینمایند.

اکثریت بخش های این ارزیابی وسیعاً ترسناک ، بروز دوشنبه توسط روزنامهء واشنگتن پوست علنی شد. مک کرستل وضعیتی را شرح داده است که در آن رشد و انکشاف طالبان و گروه های مربوط به آن ، بیان شده است ، و همچنان او گفته است که ، وی برای جلوگیری از ناکامی ماموریت ایالات متحده در افغانستان به منابع بیشتری نیاز دارد.

جنرال پتریوس در حالیکه طی یک کنفرانس با متخصصین نظامی و ملکی ضد دهشت افگنی صحبت مینمود ، از بحث و گتفگو در مورد مشخصات ارزیابی مک کرستل خودداری نمود ، اما اوبه موضوع چگونگی مبازره علیه افراطگرایان را که بکرات قبلاً نیزبه آن اشاره نموده است ، باز هم اشاره نمود."

برای مبارزه علیه دهشت افگنی ، من درمجموع در مورد تعدد دهشت افگنی وافراطگرائی حرف میزنم ، و برای رسیدگی به این موضوع تنها به نیروهای قطعات ماموریت خاص اکتفا نگردیده بلکه به کمک های بیشتر نیاز است. و این (جنگ) واقعاً به کمک حکومات و روش های ضد دهشت افگنی نیاز دارد. برای پاسخ به این مشکلات به ادارات مختلف حکومتی ، مشارکتهای نظامی و ملکی و باز هم به یک روش جامع نیاز است".

چنین به نظر میرسید که جنرال پیتریوس ، پشنهادات بعضی از تحلیل گران مامورین و اعضای کانگرس را مبنی بر اینکه باید ایالات متحده عملیات زمینی خویش را کمتر ساخته و بیشتر بر حملات هوائی و ماموریتهای عملیات خاص توجه کند ، رد میکرد.

رابرت گیتس وزیردفاع ایالات متحده و سایر صاحب منصبان نظامی عین موضوعات را بیان نمودند.

اما ، جیف مورل سخنگوی وزارت دفاع ایالات متحده صبح روز چهارشنبه گفت : مامورین ارشد، این مسئله را تحت ملاحظه دارند که آیا مبارزه عمومی ضد دهشت افگنی و یاهم تعداد بیشتر نیروهای نظامی و ملکی ، روش درست است یا نه؟

او از رئیس جمهور نقل نموده گفت : اوباما پالسی تصویب شده ماه مارچ را بطور منظم مرور خواهد نمود.

مورل گفت: مرور پالیسی به این معنی نیست که روش های ضد دهشت افگنی خاتمه یابد ، ولی برعلاوه، مامورین ایالات متحده میخواهند قبل از اینکه تصمیمی را در مورد افزایش تعداد چشمگیر عساکر ، اتخاذ نمایند ،اطمینان حاصل کنند که استراتیژی ایشان درست است یا نه؟

این سخنگوی وزارت دفاع همچنان گفت : در ادامهء مرور این استراتیژی ، پشنهاد مشخص جنرال کرستل طی هفتهء جاری به رابرت گیتس وزیر دفاع ایالات متحده فرستاده خواهد شد. او علاوه نمود، رابرت گیتس تازمانیکه مرور استراتیژی تکمیل گردد ، پیشنهاد نیروهای اضافی را در حالت تعلیق درخواهد آورد."

ضرورت نیست که مباحثات استراتیژی را با پشنهاد منابع مغلق سازیم. ما میخواهیم تمام این موضوعات را به ترتیب انجام دهیم. من فکر نمیکنم که این کار بیحد طول بکشد ، زیرا تا حال نیز، وقت زیادی را در برنگرفته است".

مورل تائید نمود که ، اگر رئیس جمهور مصمم به تعدیل استراتیژی خویش شود ، ممکن تغیراتی در پیشنهاد نیروها وارد گردد.

اگر تعدیلاتی صورت میگیرد ، و اگر تغیرات وارد میشود ، پس برای دست یافتن به هدف نیز باید تعدیلاتی صورت گیرد.

مورل گفت : جهت ملاحظهء رئیس جمهور ، پیشنهاد مک کرستل با در نظر داشت به انتخاب تعداد قوتها با بیان اینکه هر انتخاب چه خطراتی را با خود دارد ، به تحلیل بیشتر نیاز خواهد داشت.

توقع میرود که جنرال مک کرستل در تلاش تأمین ثبات در مراکز پرنفوس افغانستان ، تقاضاء ده ها هزار عسکر اضافی رانماید.

رئیس جمهور اوباما از قبل تعداد عساکر ایالات متحده را به بیشتر از 21 هزار افزایش داده و به 68 هزار تن رسیده توسعه داده است و همچنان عملیات تهاجمی را علیه طالبان بتصویب رسانید که در نتیجه باعث افزایش تلفات در قوتهای امریکائی گردیده است.

XS
SM
MD
LG