لینک های دسترسی

نیمۀ نفوس جهان در شهر ها زندگی می کنند


ادارۀ اِسکان بشرئ ملل متحد میگوید ، بیش از نیمۀ نفوس جهان در شهر ها زندگی می کنند که انتظار برده می شود که نیمی از این تعداد تا سال ۲۰۳۰به ۶۷فیصد / یا رقم ِ در حدود ۵ملیارد نفر بالغ گردد.

ادارۀ اِسکان بشرئ ملل متحد میگوید ، دستکم ۴۰شهر ۱۰ملیون نفری و یا بیشتر از آن در جهان وجود دارد که تعداد آنها روبه افزایش میباشد. این هشداری است که هرگاه به احتیاجات مردم فقیر شهری توجه صورت نگیرد ، این وضع ، مصیبت بار خواهد شد

جورج دیکان ، مشاور ارشد امور اِسکان بشرئ ملل متحد میگوید ، تا سال ۲۰۳۰، در حدود ۳ملیارد ، یا بیش از ۴۰درصد نفوس شهری در جهان ، به سرپناه ، اساسات شهری وخدمات/ ضورت خواهند داشت ، در غیر آن وضع مصیبت بار خواهد شد. او میگوید: "در حدود ۱عشاریه شش ملیارد یا تخمیناً ۲۵فیصد از نفوس جهان در محلات پُرجمعیت و کثیف ، با فقر شدید ، و محرومیت ، در وضع زندگی می کنند.

و بیش از ۶۰در صد از مردم در شهر های افریقا زندگی می کنند ، که در حدود ۴۰در صد ِ ۶۰فیصد ، یا یک چهارم نفوس افریقا ، در شهر های مزدم ِ پُر از کثافات زندگی می کنند. پس اعتقاد ما براین است که ، پلان موجده در زمینه باید تغیر نمایند تا اطمینان حاصل شود که پلانگذاری به انکشاف دوامدار شهری منتی گردد".

اداره اسکان نفوس ملل متحد هشدار میدهدشهرای مزدحم و آبادای های غیر مجاز ، مردم را به بیجا شدن های داخلی مواجه می سازد و مهاجرین به شهر ها رو می آورند.

این سازمان میگوید ، چنین وضع ، سبب هجوم مردم بسوی سرپناهای محدود ، زمین ، آب ، کا و شغل ، و صحت و غذا می شود .

سازمان میگوید ، چنین وضع تشنجات اجتماعی را سبب گردیده ، تشدد را در میان مهاجرین و میزبانان محل ، بوجود می آورد.

دایکن میگوید ، در شهر های مزدحم نیز تقبل خطرات از لحاظ حوادث طبیعی و دیگر حلات اضطراری و عاجل ، روبه افزایش است

تلفات جانی از لحاظ طوفان های شدید بحری و خشکه ، سیلاب ها در بین نفوس فقیر شهری ، بسیار زیاد است ، زیرا آنها بیشتر معروض به خطر میباشند. مسکونه غیر قانونی معمولاً زیربنای اسای ندارند ، در ساختمانهای که مردم در آن زندگی ، و کار می کنند، غیر مصئون میباشند. آنها فاقد آب و دیگر خدمات اساسی اند.

دایکُن میگوید ، خطرات تغیر آب و هوا و اقلیم نیز موجود است ، خاصتاً در مناطق کم ارتفاع و شهر های ساحلی ، و همچنان سرایت امراض ساریدر شهر ها که ناشی از فقر و غُربت ، و فقدان ِ خدمات عامه میباشد.

گزارش سازمان مسکن ملل متحد برای نفوس ، همچنان تأکید می ورزد که : پلانگذاری شهری ، تنها در صورت حکومت داری خوب شهری ، نتیجۀ مثبت خواهد داد و علاوه می کند که ، شامل ساختن نفوس غریب شهری در هرنوع انکشاف زندگئ آنها یک امر حیاتی است.

XS
SM
MD
LG