لینک های دسترسی

معمای تاریخ قدامت انسان


دانشمندان میگویند کشف اخیر فوسیل انسان ممکن است تاریخ قدامت انسان را روشن تر سازد.

قدامت اسکلیت که اخیرا در ایتیوپیا کشف گردید به چهار میلیون و چهار صد سال میرسد.

قبل از این کشف تازه، قدیمی ترین اسکلیت انسان در سال ۱۹۷۴ کشف گردیده بود که قدامت آن به ۳ میلیون و ۲ صد سال میرسید.

داشنمندان میگویند کشف اسکلیت تازه که نامش آردی است نشان میدهد که انسان ها و میمون بطور جدا گانه از یک موجود مشترک ایولف یا نمو و رشد نموده اند.

این اسکلیت در سال ۱۹۹۲ در قریه آرمیز در ایتیوپیا کشف گردید.

دانشمندان طی ۱۸ سال گذشته و مشغول تحلیل و یکجا سازی اجزای مختلف آن - چون کاسه سر، دست، پاه، لگن خاصره و قسمت های دیگر این اسکلیت بوده اند.

به گفته محققین، تحلیلات نشان میدهد که این اسکلیت مربوط یک زن بوده است که ۱۲۰ سانتی متر بلند، و وزنش تقریبا ۵۰ کیلو گرام میرسیده است.

اسکلیت دست های طویل داشته است که موجود را در بالا شد به درختان کمک میکرده است.

و استخوان های آن شکلی دارند که موجود میتوانسته است مانند انسان معاصر قدم بگزارد.

تیم وایت، استاد در پوهنتون بیرکلی در ایالت کلیفورنیا میگوید، چون این موجود هم شبیه انسان و هم شبه میمون است، لهذا میتوان گفت اجداد مشترک ما انسان ها قدیمی تر از آنچه است که قبلا فکر میشد.

قبلا فکر میشد که رشد و نموی انسان شاید بطور تصادفی یک میلیون سال قبل آغاز شده باشد. و بعدا با کشف استخوان ها و افزاریکه توسط انسان های قدیم استفاده میشد، عقیده براین بود که قدامت رشد انسان شاید به دونیم ملیون سال برسد. ولی کشف تازه – کشف اسکلیت آردی نشان میدهد که رشد انسان حد اقل ۶ میلیون سال است آغاز شده است.

اسکلیت آردی است منحیث یک گنجینه ملی در موزیم ادیسه بابا در ایتیوپیا حفظ میشود.

XS
SM
MD
LG