لینک های دسترسی

حملۀ شورشیان مائوئیست بر چندین ایالت هند


شورشیان کمونست در هند روز سه شنبه حملات جدیدی را اجرا کرده، دفاتر دولتی، قطار های آهن و برج های مخابراتی را هدف قرار دادند.

شورشیان مظنون بر پولیس هند در نزدیک یک غرفۀ رای دهی در ایالت غربی مهاراشاترا شلیک نمودند، که مامورین میگویند آنها 17 مامور پولیس را طی هفتۀ گذشته به قتل رسانیده بودند. پولیس ایالتی میگوید در حملۀ روز سه شنبه هیچ کسی زخمی نشده است.

در ایالت های بیهار و جهرکهند، شورشیان مظنون مائوئیست ارابه های قطار آهن را انفجار داده، و چندین کارگر قطار آهن را بطور موقت گروگان گرفتند.

مامورین همچنان میگویند شورشیان برج های تلیفون را در ایالت بیهار انفجار دادند.

در پاسخ به یورشی که پیشبینی میشود توسط حکومت آغاز گردد، مائوئیست های هند موج تازۀ از حملات را آغاز کرده اند. مامورین هندی میگویند آن شورشیان بزرگترین چالش امنیت داخلی هند میباشند، ولی تا هنوز تاریخ دقیق عملیات نظامی را تعین نکرده اند.

XS
SM
MD
LG