لینک های دسترسی

تقاضای اقدامات عاجل برای بهبود وضع صحی زنان


سازمان صحی جهان جهت بهبود وضع صحی وزندگی دختران و زنان در جریان زندگی آنان اقدامات عاجل را تقاضا کرده است .

یک گزارش تازه دریافته که دختران و زنان در سرتاسر جهان از خدمات صحی که باید از آن برخوردارد باشند بخاطر تبعیضو موقف پائینتر آنان در جامعه، محروم باقی میمانند.

بسیاری گزارشها روی مسایل مشخص صحی نشر شده که در ارتباط بزنان میباشد. مثل مشکلات خدماتولادی ونسایی. این اولین مطالعه است که یک طرز تقرب دوگانه را نشان داده و بر ضروریات و مشکلاتی توجه میکند که بر زنان در اوایل زندگی شان تاثیر گزار میباشد.

این گزارش افشا میسازد که جوامع در زمنیۀ فراهم آوری خدمات صحی زنان در لحظات مهم زندگی زنان ، ناکام مانده بخصوص در سالهای خرد سالی و سنین بلند تر .

مارگرت چان آمرعمومی سازمان صحی جهان متوجه شده که این ناکامی دو عامل دارای ریشه های عمیق دارد. اما وی می گوید، تحلیل اطلاعات در این مطالعه نشان میدهند که یک ارتباط مستقیم بین تبعیض علیۀ زنان و صحت خراب موجود است .

"آنچه این گزارش سنجش کرده تاثیر مهمیست که موقف اجتماعی بالای صحت زنان ودختران دارد. طوریکه گزارش بیان میدارد، موانعی که سر راه وضع صحی بهتر زنان قرار دارد خاصیت طبی و تخنیکی ندارد آنها موانع اجتماعی و سیاسیست که هردو پهلو به پهلوی هم میرود".

خانم چان میگوید تا زمانیکه زنان بحیث شهروند در جه دودر بسیاری بخشهای جهان تلقی شوند، پیشرفت قابل ملاحظۀ در زمینۀ صحی آنها رونما نخواهد شد.

گزارش دبیلو اچ او تصریح میدارد که دختران بایک مزیت بیولوژیکی بدینا میایند. زنان شش تا هشت سال طولانی تر از مردان زندگی میکنند. اما این مزیت با زندگی خوش ترهمگام نیست. گزارش سازمان صحی جهان دریافته که زنان نسبت بمردان بیشتربه دقیت و تشویش مصاب بوده و تخمین ۷۳ ملیون زن بالغ در سرتاسر جهان هرسال از عوارض دقیت عمیق رنج میبرند.

گزارش، وضع صحی زنان را در کشور های دارای عواید بالا و کم مقایسه میکند که بنا بگفتۀ خانم چان بیولوژی سرنوشت نیست .

"تفاوتها در عوامل اولی مرگ و ناتوانی در این دو گروپ بطور قابل ملاحظۀ مختلف است . احتمال وفات یک زن در صحرای افریقا هفت بار نسبت به زنیست که در یک کشورثروتمند زندگی میکند".

تانیا نیاگیرو رئیس بخش جنسیت زنان وصحت دبیلو اچ او میگوید، جامعه درهر سن و مراحل زندگی زنان ناکام بوده است . او میگوید، وقتی سوال صحت مطرح میشود دختران جوان و زنان بالغتر بخصوص نادیده گرفته میشوند.

"در حقیقت امراض قلبی یکی از بزرگترین عوامل مرگ زنان مسنتر میباشد. گفته میشود که این مرض بیشتر مرض مردان است و زنان مسن همواره بخاطری نادیده گرفته میشوند که آنها عواض مختلف داشته و تکالیف آنها قبل از وقت تشخیص نمیشود".

گزارش حاکیست که در سرتاسر جهان زنان بخش عمدۀ سیستم خدمات صحی را چه در خانه ویا در جامعه و یا سیسم صحی تشکیل میدهند. گزارش دریافته اما وقتی سوال خدمات صحی برای خود زنان مطرح میشود که سیستم به رسیدگی به ضروریات مشخص زنان در جریان زندگی شان بناکامی دوام داده است .

XS
SM
MD
LG