لینک های دسترسی

شرط برتانیه برای اعزام  سربازان بیشتر به افغانستان


صدراعظم برتانیه میگویدبرتانیهدر صورتی سربازان بیشتریبه افغانستان می فرستد کهسایر متحدیننیز چنین اقدامیبه نمایند.گوردان براون در مصاحبۀ با بی بی سی گفتمطمئن است که چنین پشتیبانی وجود دارد.

گوردان براون صدراعظم برتانیهگفت نمایندگان برتانیهبرای مذاکره با شرکای ائتلافومتحدین ناتو اعزام شده اند تاموضوع اعزامسربازان بیشتربه افغانستان را مطرح نمایند.

«مابرای اعزام سربازان بیشتر به افغانستان آماده هستیم،باید درین فشارمتحدین هم شریک باشند»

برتانیه در حال حاضرنه هزار سر بازدر افغانستان داردو اعزام پنجصد سرباز دیگر را پیشنهاد کرده استولیمیخواهدسایر متحدین بغیر از ایالات متحدهپنج هزار سر باز دیگر نیز اعزام دارند

صدراعظم برتانیه گفتمطمئن است کهسایر کشورهاقدم پیش خواهند نهاد.وی گفت با ستراتیژیدرستو پلان پایان دادنبه این معضله، پیروزی ممکن است.

« نمیتوان برای همیشیک قوۀ اشغالگر بود آنچه باید انجام داده شود اینست کهکنترولبه مردمان محلی که میتوانند امور خویش را کنترول نمایند سپرده شود و ستراتیژی ما هم همین است»

صدراعظم برتانیه گفترکن عمدۀ این ستراتیژیتقویۀ نهاد هایحکومتهای محلی و ملیافغانستانو حصول این اطمینان است که حامد کرزیتوانائیحل بعضی ازمسایل عمده را دارد« ما باید علایمی ازرئیسجمهور کرزی، که بزودی دورۀ جدید کارش را آغاز میکند، داشته باشیم کهکه مشکلات عمدۀ را که تا حدیبه طالبانیاریرسانیده است و آن فساد اداری است ، حل خواهد کرد و آن مدیریت ضعیفوکفایتحکام محلی استبه نظر من سوال، آمادگی اوبرای این اقدام نیستاو آماده است که چنین کاریبنماید سوال اینست کهاطمینان حاصل شود که به نحو رضائیت بخشیاقدام کند »

صدراعظم برتانیه گفتسترتیژی برتانیهبر موازاتنظریاتحکومتاوباما در واشنگتن قرار دارد.

رئیسجمهور براک اوبامادر حال حاضرسترتیژیایالات متحده را در مورد افغانستانتحت بر رسی دارد و هنوزبه اعزام سر بازان بیشترو تعداد آنتصمیم نگرفته است.ایالات متحدهفعلاً هفتاد هزارسر باز در افغانستان داردو اعزام تا چهل هزار سرباز دیگر رانیزتحت غور دارد.

در حدودیکصد هزارعسکر ایالات متحده و ناتو در حال حاضردر افغانستان هستنداماارقام رو به تزایدتلفاتو نگرانی هادر بارۀافزایشتهدید طالبان و عدم مؤثریتحکومتافغانستان و فساد اداریبه کم رنگ شدنپشتیبانیعامه از این جنگ انجامیده است.

XS
SM
MD
LG