لینک های دسترسی

گزارش پروگرام غذائی جهانی در مورد یک ملیارد گرسنه


پروگرام غذائی جهان میگوید برای اولین بار در تاریخ تعداد گرسنگان جهان از یک ملیارد نفر تجاوز میکند.

این تعداد عظیم مردمی که با عدم امنیت مواد غذائی دچار شده اند، این ادارۀ ملل متحد را واداشته تا برای اولین بار از اشخاص انفرادی طالب پول شود.

پروگرام غذائی جهان بروز شنبه کمپاین «ملیارد برای یک ملیارد» را آغاز نمود تا از یک ملیارد نفری که در جهان انکشاف یافته زندگی میکنند هفتۀ یک دالر برای این کمپاین اخذ نماید.

جوزت شیرن، رئیس اجرائیوی پروگرام غذائی جهان گفت یک کمک کوچک هفته وار شاید زندگی این مردم را تغیر بدهد.

او گفت که حکومات کشورهای کمک دهنده در گذشته بمساعی پروگرام غذائی جهان کمک کرده اند ولی توقع نمیرود که بخاطر فشار مالی پس روی اقتصادی جهان، آنها دیگر قادر بکمک باشند.

او این کمپاین انترنتی را قبل از کنفرانس غذائی جهان مجوزۀ روز دوشنبه در روم، آغاز نمود.

رهبران جهان درین کنفرانس کوشش خواهند کرد تا راۀ حلی برای مشکل تعداد روزافزون گرسنگان جهان بیابند.

XS
SM
MD
LG