لینک های دسترسی

روابط ایالات متحده با جهان اسلام


سی وچهار امریکایی برجسته بشمول خانم مدلن آلبرایت سابق وزیر خارجۀ امریکا و دنیس راس نمایندۀ سابق امریکا در شرق میانه طی گزارشی گفته اند که رئیس جمهور ایالات متحده باید یک طرز تقرب جدید را در برابر کشورهای اسلامی اتخاد کند.

این گزارش یک ابتکار مشترک بین دو سازمان غیر انتفاعی « در جستجوی زمینه های مشترک» و« انستیتوت ایجاد توافق» در واشنگتن دی سی میباشد. هدف این ابتکارعبور از منازعات ، سو تفاهمات و عدم اعتماد است.

بعداز حملات دهشت افگنی ۱۱ سپتمبرو تهاجم ایالات متحده بعراق در سال ۲۰۰۳ تنشها با بسیاری کشور های اسلامی رو به افزایش نهاده بود.

در بسیاری از این کشور ها ، معیار محبوبیت ایالات متحده رو به کاهش گذاشته بود. و جنگ علیۀ دهشت افگنی بحیث جنگ علیۀ اسلام تلقی میشد.

برعکس ، باوجود نشر بیانات مکرر ایالات متحده، عربها بطور عمیقی به این عقیده بودند که امریکا ضد اسلام است و مشی امریکا درمورد منازعۀ عربها واسرائیلی ها بطرفداری از دولت یهودی بوده و باعث کمکی نشده است .

نویسندگان این گزارش گفته اند ایالات متحده برای کسب محبوبیت در جهان عرب باید یک مسیر جدید را اختیار کند. دیڤِید فیرمن یکی از مدیران این پروژه است .

گزارش ما دارای چهاربخش ستراتیژیست اول،حل مناعازت از طریق دپلوماسی، دوم، بهبودبخشیدن مدیریت و سهمگیری ملکی در کشور های اسلامی وسهمگیری بدون مداخله در شکل آن، سوم،کار مشترک روی شراکت منافع مشترک ،ایجاد مشاغل و انکشاف در کشور های مسلمان وهمچنان تجارت وبازاریابی برای ایالات متحده و چهارم،ایجاد احترام متقابل و تفاهم بین جوامع خود ما ، مردم وکار در هر معیار.

از این ستراتیژی چهار شاخه یی رئیس جمهور براک اوباما در طرز تقرب با جهان اسلام استفاده خواهدکرد.

دیڤید فیر من میگوید: ما پیشنهاد کرده ایم که رئیس جمهورصریحاً از کشور بخواهد تا هدف بهبود روابط با جهان اسلام را بحیث یکی از اولویت های سیاست خارجی قرار دهد.

انگرد مت سن رئیس جامعۀ مسلمانان در شمال امریکا و یک عضو این گروه میگوید، این گزارش بدیلی را در ستراتیژی یی پیشنهاد میکند که خصُومت جهان اسلام را با ایالات متحده بر انگیخته است.

"ما در این گزارش اهمیت مطبوعات، تصویر اسلام و مسلمانان و همچنان سیمای امریکایی ها را درجهان اسلام تصریح نموده ایم پس ما باید اطمینان حاصل کنیم که چنین اقداماتی همزمان واقع میشود، مشی های خوب و اطلاعات خوب وگفت وشنود خوبی در تمام درجات نفوس موجود است".

احمد یونس مفسر ارشد با مرکز گه لوپ مطالعات اسلامی ست، این گروه از مسلمانان تمام جهان جویای نظر میشود.

"موضوع براه انداختن و تطبیق این رهنمود ها که ما در این گزارش گنجانیده ایم نظرات مسلمانان وعربها دراینمورد است که چطور امریکا باید در جوامع آنها و با کشورهای آنها قرابت حاصل نماید".

نویسندگان این گزارش امیدوارند که این گزارش ن در شکل گیری نظرات عامه را در امریکا کمک کرده ودر تغیرات در مشی های امریکا در اروتباط به جهان اسلام ممد واقع شود.

XS
SM
MD
LG