لینک های دسترسی

"افزایش قوا در افغانستان و نگرانی پاکستان"


واشنگتن پوست نوشته است درحالیکه 30 هزار عسکر امریکا آمادگی رفتن به افغانستان را میگیرند، نگرانی ها در پاکستان در حال افزایش است که تشدید جنگ شاید تلاش های پاکستان را علیه تندروان مشکلتر سازد.

باشندگان مناطق متشنج، مانند شهر پشاور، نگران اند که شکست تندروان در افغانستان، آنها را مجبور خواهد ساخت به پاکستان پناه ببرند. مامورین امنیتی پاکستان در مورد توانائی امریکا بخاطر مبارزه علیه طالبان در افغانستان بدون بی ثبات ساختن مناطق قبائلی و سرحدی پاکستان شک و تردید دارند.

در مطلب واشنگتن پوست از مامورین امریکایی نقل قول شده که آنها با این ارزیابی مخالفت میکنند. این مخالفت نشان دهندۀ عدم اعتبار بین متحدینی است که رئیس جمهور اوباما میگوید همکاری آنها در برنده شدن در ماموریت افغانستان حیاتی میباشد. از جانب پاکستان، آن کشور میخواهد ایالات متحده جنگ را در افغانستان محدود نگهداشته و حتی اگر تندروان داخل پاکستان فرار نمایند، اسلام آباد عساکر امریکایی را اجازه نخواهد داد در خاک آن کشور داخل شوند.

واشنگتن پوست می افزاید، هفتۀ گذشته وزیرخارجۀ پاکستان طی بیانیۀ هشدار داد که افزایش قوای امریکایی در افغانستان، تعداد تندروان و مهاجرین را از افغانستان به پاکستان بیشتر ساخته و در مشکلات پاکستان می افزاید.

سال گذشته زمانیکه ایالات متحده عملیات عمدۀ نظامی را علیه طالبان در هلمند آغاز نمود، مامورین پاکستانی بیم داشتند که موج تازۀ از تندروان به آن کشور داخل خواهد شد. ولی مامورین امریکایی و پاکستانی میگویند چنین کاری صورت نگرفت.

مامورین نظامی ایالات متحده به واشنگتن پوست گفته اند که قبل از افزایش عساکر در افغانستان، آنها از نزدیکی با قوای امنیتی پاکستان کار میکنند.

واشنگتن پوست از قول یک مامور پاکستانی نقل نموده که تمرکز طرح ایالات متحده بخاطر بهبود حکومتداری در افغانستان مثبت است، ولی پاکستان حراس دارد که عساکر امریکایی بدون در نظرداشت سرحدات شاید به تعقیب و قتل طالبان بپردازند.

نویسندۀ واشنگتن پوست افزوده، بدون در نظر داشت اینکه استراتیژی جدید خشونت را در پاکستان افزایش میدهد یانه، موضوع سرحد بحیث یکی از مشکلات حاد باقی خواهد ماند. یک مامور ارشد امریکایی اظهار اطمینان نموده که تندروان تلاش خواهند کرد در پاکستان پناهگاه یابند، ولی امکان آن نیز میرود که بعد از افزایش قوا،

تندروان مستقر در پاکستان به افغانستان رفته علیه قوای امریکایی بجنگند.

طی عملیات دو ماه گذشته، پاکستان تا هنوز رهبران ارشد تندروان را دستگیر نکرده، و از سوی دیگر آماده نیست تا علیه شبکۀ حقانی عملیات نماید که قوای امریکایی را در افغانستان مورد حمله قرار میدهد.

در ختم مطلب، واشنگتن پوست از نظام داور، مسول یک شبکۀ سازمان های غیر دولتی مناطق قبائلی،

نقل قول نموده که باشندگان مناطق قبائلی علاقمند افزایش قوای امریکایی اند، بخاطریکه در ختم افراط گرایی آنها اکنون بر قوای نظامی پاکستان اعتبار ندارند. ولی در مناطق قبائلی، جایکه شورشیان خارجی در بین مردم عادی مخلوط شده اند، سخن از وظایفی در افغانستان و پاکستان زده میشود که طالبان و تندوران بعد از خروج عساکر امریکایی در نظر دارند.

روزنامۀ دیگر امریکایی، نیویارک تایمز نیز در مورد افزایش قوت های امریکایی در افغانستان به تعقیب اعلام استراتیژی جدید رئیس جمهور براک اوباما، مطلب را به نشر سپرده.

اریک شمت برای نیویارک تایمز نوشته است که درحالیکه اعزام عساکر به افغانستان یکی از اولویت های عمدۀ قواماندان های امریکایی در آن کشور است، آغاز روند با نبود داوطلبان و افزایش تهدید ها علیه قوای نظامی بطی بپیش میرود.

نیویارک تایمز افزوده، یکی از برنامه های وزارت دفاع امریکا که سال گذشته اعلام گردید تا در رابطه به طرح پالیسی های برای افغانستان و پاکستان 912 صاحبمنصب را بگمارند، تا اکنون فقط 172 تن آماده کار شده اند.

و حتی انتخاب آنها مورد انتقاد امیرالبحر مایک ملن، رئیس ارکان قوماندانی های قوای مسلح امریکا قرار گرفته است.

نیویارک تایمز از یاداشت آقای ملن به قوای نظامی امریکا نقل قول نموده که او در آن برنامه بهترین رهبران را با عالیترین توانائی ها آماده نمیسازد.

قرار است کارمندان این برنامه در افغانستان و پاکستان و همچنان در قرارگاه های نظامی در امریکا کار نمایند.

قوای نظامی ایالات متحده توقع دارد پرسونل باقی ماندۀ این برنامه را تا تابستان 2011 تکمیل نماید. قرار است 304 تن از کارمندان این برنامه تا نومبر سال جاری به افغانستان و پاکستان تعبیه گردند.

XS
SM
MD
LG