لینک های دسترسی

Breaking News

افزایش مرگ و میر بیماران مسن در امریکا


اداره نفوس شماری در ایالات متحده تخمین میکند که تا سال ۲۰۱۰ از هر پنج امریکایی یک تن بالاتر از سن ۶۵ قرار خواهد داشت .

کارشناسان مدتیست که هشدار میدهند که ضروریات صحی افراد مسن در سالهای آینده بیشمارو خواهد شد. یک مطالعه که این هفته منتشر شده نگرانی هایی را درمورد مریضان مسنی مطرح میسازد که بعد از یک مریضی شدید و جدی نجات یافته میباشند.

شفاخانه های امریکا برای حفظ جان بیماران مسن هنگامیکه آنها در بخش بیماران با وضع خطرناک با مراقبتهای خاص یعنی آی سی یو بسر میبرند کار بسیار خوبی را انجام میدهند.

گزارشها میرساند که کاهشی در وفات بیماران در شفاخانه ها بمیان آمده است.

اما یک مطالعه مریضان سالمند که از واحد مراقبتهایی خاص رخصت آی سی یو خارج میشوند، نشان میدهد که قریب ۴۰ در صد این مریضان بیشتر از دورۀ سه سالۀ که ریسرچ تعین کرده است ،زنده نمی مانند.

داکتر حناوانش مربوط داکتران و جراحان کالج یونیورستی کولمبیا میگوید، برای بعضی مریضان رقم نجات حتی کمتر بوده است.

کت داکتر حنا وانش یک تعداد زیاد این بیماران شش ماه بعد از رخصت شدن از شفاخانه در خطر مرگ ویا باز گشت به شفاخانه و مشکلات دیگر قرار دارند.

داکتر وانش و همکاران وی سطح نجات ۳۵ هزار بیمار بخش مراقبتهای شدید یا آی سی یو را که از شفاخانه مرخص شده اند، مطالعه کرده اند.

آنها این بیماران را خود نی بلکه توسط کمپیوتر از فهرست اطلاعات پروگرام کمک های صحی حکومتی افراد مسن که بنام مدیکیر یاد میشود انتخاب کرده بودند.

بیماران مربوط به بخش مراقبت های حساس بعداً با بیماران سالمندی مقایسه شدند که به سرویس های دیگرو یا دریافت کنندگان خدمات عمومی مدیگر به سایر شفاخانه ها ارسال شده اند.

بیمارانی که از آی سی یو به مراکز مراقبتهای بیماران توسط نرسها ( نرسینگ هومز) انتقال داده شده اند بخصوص آنهایی که برای نفس کشیدن بوسیلۀ خاص تنفس ونیتلیکتر ضرورت دارند، به خطر بلند ترمرگ مواجه اند.

بیش از یک ملیون فرد سالمند نجات یافتگان بخش خدمات صحی عاجل وحساس در ایالات متحده میباشند.

داکتر وانش میگوید، این ارقام غم انگیز سوالات جدی یی را در بارۀ آیندۀ رسیدگی افرادی مطرح میکند که بیماری های جدی دارند.

ماباید واقعاً توجه بسیار زیادی را به این بیماران مبذول داریم بخصوص وفتیکه از شفاخانه رخصت میشوند و نبایدآنها را با این نظردیگر رها کردکه میتوانند زندگی شانرا مثل سابق به پیش میبرند.

این مطالعه در نشریۀ انجمن طبی امریکایی اپ شده است.

XS
SM
MD
LG