لینک های دسترسی

Breaking News

گاردین: ارزش مجاهدین و وکلای عرب در روند صلح در افغانستان


روزنامۀ گاردین برتانیه می نویسد، مطالبۀ دیوید ملیبند ، وزیر خارجه برتانیه بخاطر حل مشکلات در افغانستان از طریق مذاکرات به تعقیب سلسله تماس های سری بین وساطت کنندگان بین المللی و طالبان صورت گرفته است.

گاردین نوشته است آن تماس ها – که شامل جنگجویان سابق عرب، وکلای مدافع عربستان سعودی، یک مامور ارشد ملل متحد و یک صاحب منصب متقاعد برتانیه است – نتیجۀ تقریباً مثبت ببار آورده است. ولی مامورین برتانوی معتقد اند که حداقل تعدادی از رهبران طالبان از ادامۀ جنگ خسته شده و میخواهد راه حل سیاسی را دریابند.

مامورین ارشد برتانیه بدین معتقد اند که روند نو ظهور مصالحه در آستانۀ کنفرانس لندن زمانی نیروی حرکت عمدۀ را اخذ نمود که بحیث موضوع اساسی آن کنفرانس مبدل شد. آنها چنین اعتقاد دارند که با در نظرداشت زمینه سازی فرصتی که آن تماس ها فراهم نموده، تلاش صادقانۀ حکومت افغانستان، با حمایۀ صریح ایالات متحده، مثمر ثابت خواهد شد.

گاردین از منابع نزدیک به عربستان سعودی نقل قول نموده که اشتراک کنندۀ عمده از جانب طالبان، ملاه عبدالغنی برادر بود که ماه گذشته توسط ادارۀ استخباراتی پاکستان در کراچی دستگیر گردید. دستگیری او منحیث کامیابی و هماهنگی بین ادارات استخباراتی ایالات متحده و پاکستان عنوان گردید، ولی یک منبع عمدۀ شبکۀ مذاکراتی عربستان سعودی دستگیری برادر را صدمۀ بزرگ به روند مذاکرات صلح خوانده است.

گاردین از قول آن منبع نقل نموده که شاید پاکستان ازین مذاکرات راضی نبود. نظریۀ او بازتاب دهندۀ اعتقادی است که گویا آی اس آی برادر را بخاطر کنار گذاشتن و اطاعت نکردن از آن اداره دستگیر نموده باشد.

ولی منابع غربی چنین پیشنهاد نموده اند که دستگیری برادر نتیجۀ توطئه چینی پاکستان نه، بلکه همکاریی استخبارات امریکا بود که برادر را تعقیب نموده، و برای ادارۀ استخباراتی پاکستان هیچ چارۀ بجز دستگیریی او باقی نماند.

یک مامور برتانوی تاکید نمود که دستگیری او در مغایرت با تلاش میلیبند برای مذاکرات صلح و راه حل سیاسی قرار ندارد.

در ادامۀ مطلب گاردین نوشته شده است که مذاکرات، که از سوی دیوید میلیبند پیشنهاد میشود، با استقبال کامل واشنگتن مواجه نخواهد شد. مامورین ارشد حکومت اوباما بدین باور اند که پیشنهاد مذاکره با طالبان قبل از وقت بوده و طالبان تنها در صورتی با ارادۀ راسخ مذاکرات را آغاز خواهند کرد که آنها با نیروی قوی قوای نظامی تحت رهبری ایالات متحده مواجه شوند.

کرستین ساینس مانیتور ، نشریه امریکایی در مورد آمادگی های قوای ائتلاف برای عملیات گستردۀ نظامی در قندهار به تعقیب عملیات مارجه مطلبی را بنشر سپرده است.

با تذکر از تفاوت های جغرافیایی و وضع سیاسی هلمند با قندهار، روزنامه نوشته است که عملیات در قندهار شاید در تابستان سال جاری آغاز شود که شکل تدریجی خواهد داشت. شهر قندهار و ولایت قندهار نسبت به مارجه بزرگ بوده و قوای ائتلاف نیاز به وقت خواهد داشت تا با در نظر داشت وضع مغلق سیاسی و شکل قبائلی داخل آن ولایت شوند.

درحالیکه هلمند موضوع مستحکم طالبان برای کشت و قاچاق مواد مخدر برای تمویل شورش گرایی بود، متخصصین میگویند از لحاظ استراتیژیک اهمیت خاصی نداشت. شدت عملیات نظامی در مارجه کاهش یافته، و اکنون عملیات در مرحلۀ بازسازی قرار دارد.

در ختم مطلب آمده است که برای ورود موفقانه به شهر قندهار، قوای ائتلاف در نظر دارد در آغاز ولسوای های ژیری، پنجوائی، خاکریز، ارغنداب و دند را تصفیه نمایند.

XS
SM
MD
LG