لینک های دسترسی

گزارش حقوق بشر وزارت خارجه - 2003-04-01


۰انتخابات در پاکستان وکشمير تحت ادارهء هند و همچنان بهبود وضع زندگی زنان در افغانستان ، تصوير بهتری از وضع حقوق بشر در جنوب آسيا ارائه می دارد. گزارش سالانهء وزارت خارجهء ايالات متحده در مورد وضع حقوق بشر ديروز دو شنبه انتشار يافت ومی گويد بهبود چشم گيری در افغانستان در سال گذشته بشمول احترام بزرگی به آزادی های مذهبی رو نما شد. در حدود يک مليون دختر افغان در سال دو هزارو دو به مکاتب شان بر گشتند. ولی اين گزارش می گويد احترام به حقو ق بشر در بخشهای مختلف افغانستان جائی که سران قبايلی هنوز بجای حکومت مرکزی حاکميت دارند ، متفاوت است . اين گزارش می گويد لازم است بر ظهور مجدد ادارهء امر به معروف ونهی ازمنکر دورهء طالبان تندرو دقت شود. اين گزارش می گويد حکومت جديد ملکی پاکستان نت اندازه ای يک حکومت به نمايندگی ازمردم است گر چه نواقصی در انتخابات سال گذشته وجود داشت. اين گزارش همچنان از کشميرهند بخاطر داير نمودن مؤفقانهء انتخابات درسر تاسر آن ايالت در خلال تهديد های دهشت افگنی تمجيد کرده است. ولی گزارش وزارت خارجهء ايالات متحده می گويد مجازات خفيف برای مرتکبين خشونتها هنوز هم در سر تاسر هند يک معضله است. گزارش وزارت خارجهء ايالات متحده در مورد وضع حقوق بشر در سال دوهزارو دو ازنيپال به خاطر ادعای کشتار ملکی های متهم به حمايت از شورشيان مائويست انتقاد می کند .اين گزارش همچنان شورشيان را به نسبت اعمال خشونتبار بشمول شکنجه و بم گذاری ها شديداً مورد انتقاد قرار داده است. ولی اين گزارش از مساعی حکومت سری لانکا و شورشيان تاميل برای ايفای تعهد شان به آتش بس بشمول تبادلهء اسرا و تحقيقات در مورد ادعا های بد رفتاری از طرف عساکر حکومت ، ياد آور می شود.

XS
SM
MD
LG