لینک های دسترسی

Breaking News

وضع تعزيرات امريکا عليهء شرکت های کوريای شمالی و پاکستان - 2003-04-01


۰ايالات متحده عليه شرکتهای پاکستان وکوريای شمالی که در يک معاملهء بارتری اجزای راکت را با معلومات تکنالوژی ذروی تبادله کرده اند تعزيراتی وضع کرده است. مامورين ايالات متحده ديروز گفتند يک شرکت کوريای شمالی به نسبت فروش راکتها به يک شرکت پاکستانی مجازات شده است. آنها می گويند اين تعزيرات که برای دو سال می باشد داد و ستد بين حکومت و تجار امريکائی رابا اين شرکت منع می کند وهمچنان در مورد حکومت پيونگ يانگ نيز صدق می کند زيرا اقتصاد آنکشور يک اقتصاد دولتی بوده و آزاد نيست. شرکت پژوهش ذروی پاکستان به نسبت کمک به کوريای شمالی در انکشاف اسلحهء ذوری تحت تعزيرات قرار داده شده است. در عين زمان گزارشها از پيکنگ می گويد چين درين اواخر انتقال نفت به کوريای شمالی را که برای پيونگ يانگ حياتی است ظاهراً در ابراز خشم روی سرپيچی پيونگ يانگ از محافظتهای بين المللی ذروی قطع کرده بود.

XS
SM
MD
LG