لینک های دسترسی

سفر مجوزهء رئيس جمهور کوريای شمالی به واشنگتن - 2003-04-09


کوريای جنوبی می گويد نُه مو هيون رئيس جمهور کوريای جنوبی ماهءآينده در واشنگتن با رئيس جمهور بُش ملاقات می کند. يک بيانيهء دفتر نُه موهیون می گويد رهبران دو کشور دربارهء بحران پروگرام ذروی کوريای شمالی و ساير مسايل مذاکره خواهند کرد. در عين زمان اردوی ايالات متحده پايگاه عمدهء خود را در کوريای جنوبی بزودی ممکنه از سيول انتقال خواهد داد. هيئتهای کوريای جنوبی و ايالات متحده بعد از دو روز مذاکره در سيول روی اتحاد نظامی بين دوکشور اين مطلب را اعلام داشتند.

XS
SM
MD
LG