لینک های دسترسی

Breaking News

اختلاف روی ترکيب کابينهء جديد فلسطين - 2003-04-23


رهبران جهان و عرب از ياسر عرفات رهبرفلسطين خواسته اند که به اختلاف با محمود عباس صدراعظم مؤظفش روی ترکيب کابينهء جديد فلسطين خاتمه دهد. محمود عباس بايد اسمای اعضای کابينهء پيشنهادی اش را امروز ارائه نمايد و يا کنار برود و بگذارد که عرفات صدراعظم ديگری را مؤظف سازد. عرفات و عباس در مورد اينکه چه کسی بايد بحيث رئيس جديد امنيتی فلسطين تعيين گردد اختلاف نظر دارند. مامورين فلسطينی ميگويند از وقتی که مذاکرات بين آن دو ديروز قطع گرديد، تيلفونهای زياد بين المللی به عرافات رسيده است. مصر نيز يک مامورعالی رتبهء خود را برای ملاقلات با عرفات اعزام داشته است.

XS
SM
MD
LG