لینک های دسترسی

Breaking News

تعيين پسر رئيس جمهور أذربايجان بحيث صدراغظم آن کشور - 2003-08-04


پارلمان آذربايجان پسر حيدر علی يف رئيس جمهور هشتاد سالهء آنکشور را بحيث صدراعظم جديد اين جمهوريت سابقهء اتحاد شوروی تعيين نموده و راه را برای احتمال جا نشين شدن پدر مريضش بحيث رئيس دولت هموار ساخته است. پارلمان يکصد و بيست و پنج عضوی آذربايجان در يک جلسهءاضطراری امروز بطرفداری از تعيين الهام علی يف بحيث صدراعظم جديد رای داد.

احزاب مخالف با اين جلسه مقاطعه کردند. اگر حيدر علی يف رئيس جمهور بميرد و يا معيوب گردد پسرش در انتخابات جديد رئیس جمهور خواهد شد.

ناظرين ميگويند پدرش که بيمار و در شفاخانه است حاضر است که قدرت را به پسر چهل و يک ساله اش انتقال دهد.

پدرو پسر هر دو کانديد انتخابات رياست جمهوری آذربایجان در پانزدهم اکتوبر ميباشند.

XS
SM
MD
LG