لینک های دسترسی

Breaking News

اگر ميخواهيد به ايالات متحده سفر کنيد - 2003-08-29


پيروی از قدم های آتی سفر شما را آسان ميسازد:

برای محافظت شما

بکس های خود را قفل نکنيد. (مامورين امنيتی شايد بکس های شما را باز نموده و تفتيش کنند.)

اگر کمپيوتر خود را با خود داشته باشيد وقتی بمامورين امنيتی در دروازهء تفتيش نزديک ميشود آنرا از بکس خارج کنيد.

اگر برای کسی تحفه مي آوريد آنرا در کاغذ تحفه نپيچيد. مامورين امنيتی شايد بنا بملحوظات امنيتی آنرا باز کنند.

مواد داخل بکس را طوری تنظيم کنيد که برای تفتيش و خود تان مفيد باشد. فلم های عکاسی را در بکسی بگذاريد که با خود بداخل طياره حمل ميکنيد. اشيای مورد استفادهء شخصی خود را در خريطه های پلاستيک شفاف بگذاريد که مفتشين بتوانند بدون اينکه آنرا لمس کنند تفتيش نمايند.

از پوشيدن و يا حمل اشيای فلزی در لباس خودداری کنيد زيرا زنگ های ماشين های تفتيش را بصدا در می آورد.

بميدان هوائی وقت تر برويد . برای جزئيات با خط هوائی تماس بگيريد. بمنظور دريافت معلومات بيشتر در مورد مقررات امنيتی در ميدان های هوائی ايالات متحده، بشمول اينکه چه چيزی را ميتوانيد و يا نميتوانيد بطياره ببريد و انترنت باين صفحه مراچعه کنيد www.TSTravelTips.us

برای سهوليت بيشتر در سفر تان باين صفحات انترنت که به انگليسی است مراجعه کنيد:

XS
SM
MD
LG