لینک های دسترسی

Breaking News

آغاز پروگرام جمع آوری اسلحه در قندز - 2003-10-22


در مرحلهء اول پروگرام جمع آوری سلاح ملل متحد در افغانستان، مليشاها صدها ميل سلاح را تسليم کرده اند.

مامورين ملل متحد ميگويند اميدوارند که عاقبت ۱۰۰ ميل سلاح راطی اين پروگرام سه ساله جمع آوری نمايند. پروگرام در هفتهء جاری در شهر قندز آغاز يافت. قرار است اين پروگرام در سال جاری بساير شهر های افغانستان توسعه يابد.

کسانی که اسلحهء خود را تسليم ميکنند در بدل آن دعوت می شوند که در اردوی ملی شامل شوند و يا در قسمت يافتن کار ديگری برای شان کمک می شود.

باوجود هشدار منتقدين که ممکن است اين پروگرام باعث شعله ور شدن تشنج های فرقوی گردد، از خشونتی گزارش داده نشده است.

در وزارت دفاع افغانستان تاجکان تسلط دارند. آژانس خبرگزاری فرانسه گزارش ميدهد که در جملهء آنهائی که اسلحهء خود را تسليم ميکنند تاجک ها ازبک ها و پشتون ها شامل هستند.

XS
SM
MD
LG