لینک های دسترسی

انفجار در کابل - 2003-11-05


يک مامور حکومت افغانستان ميگويد انفجاری در نزديک دفاتر سازمان بین للمللی کمک دهندهء نجات اطفال باعث شکستن شيشه های عمارات شد ولی جراحاتی را سبب نگرديد.

مقامات ميگويند انفجار همچنان به عمارت وزارت تجارت دران نزديکی خساره وارد کرد و آنها سؤ ظن دارند که علت انفجار يک آلهء منفجره بوده باشد.

قوای حافظ صلح کانادائی منطقه را بروی مردم و ترافيک مسدود کرد و پوليس کابل موضوع را تحقيق می کند.

XS
SM
MD
LG