لینک های دسترسی

Breaking News

تلفات زلزله در شهر بم به ۲۸ هزار نفر بلند رفته است - 2003-12-30


راديوي دولتي ايران گزارش داد که رقم تلفات تائيد شده ناشي از زلزله ويران کن در شهر بام واقع در جنوبشرق ايران به ۲۸ هزار نفر بلند رفته است. بعضي مامورين ايراني همچنان تخمين کرده اند که تعداد مردگان حتي تا ۵۰ هزارباشد.

در حاليکه اميدواري براي يافتن تعداد بيشتر نجات يافتگان کمتر شده مساعي خيريه بطور فزاينده بر ده ها هزار نفري متمرکز گرديده که بيخانه شده اند. کمکهاي از موسسات خيريه ملل متحد و بسياري کشور ها بشمول ايالاتمتحده امريکا بان کشور انتقال داده ميشود. اما کارمندان براي کمک هاي بيشتر بشري تقاضا نموده اند. آنها ميگويند بسياري افراد هنوزبدون سرپناه و ساير ضروريات بشمول آب آشاميدني و دوا هستند.

XS
SM
MD
LG