لینک های دسترسی

حامد کرزی سازش را در مورد قانون اساسی رد کرد - 2003-12-31


حامد کرزي، رئيس دولت انتقالي افغانستان بار ديگر هرنوع سازش و مصالحه را در مورد قانون اساسي که در لويه جرگه تحت مباحثات قرار دارد، رد نمود. او بروز چهارشنبه در حالي در کابل کنفرانس مطبوعاتي أي را داير کرد که نمايندگان لويه جرگه براي تضمين پشتيباني از قانون اساسي مبارزه کردند. قانون اساسي جديد راه را براي اولين انتخابات ديموکراتيک دران کشور هموار ميسازد.

حامد کرزي گفت صرف چهار يا پنج نفر هستند که کوشش ميکنند مانع تصميم نهائي گردند. ولي او ازان اشخاص نام نبرد. گزارش ها از کابل حاکيست که چنان بنظر ميرسد که حامد کرزي بخاطر تقاضايش جهت يک رياست جمهوري قوي که در مسوده قانون اساسي گنجانيده شده در نزد پشتون هاي جنوب اکثريت واضح دارد ولي افراد غير پشتون اتحاد شمال و اسلاميست هاي تندرو خواستار يک پارلمان قواي اند تا بتواند قدرت رئيس جمهور را در توازن نگهدارد. لويه جرگه در سومين هفته جلسات خود قرار دارد و حامد کرزي ميگويد انتظار دارد براي دو يا سه روز ديگر نيز ادامه بيابد و طي آن مسوده قانون اساسي تصويب گردد.

XS
SM
MD
LG