لینک های دسترسی

استعفی مشروط يک عده از وزرای ايران - 2004-01-21


مامورين ايرانی ميگويند يک تعداد از وزرای کابينه و معاونين رئيس جمهور به عنوان اعتراض به شايسته ندانستن يک تعداد بسيار زياد کانديد های انتخابات پارلمانی ماه آينده استعفای خود را پيش کرده اند.

ولی محمد علی ابتاهی معاون رئيس جمهور ايران گفت اين مامورين هنوز وظايف شان را ترک نکرده اند.

شورای نگهبان که اين کانديدان را مستحق ندانسته بود بر اين تصميم خود بنا بر امر آيت الله علی خامنه ای تجديد نظر می کند.

ديروز شورای نگهبان کانديدای در حدود دو صد کاندید را که اکثر آنها اصلاح طلبان هستند و قبلاً شايستهء کانديد شدن دانسته نشده بودند ، دو باره تائيد کرد.

يک عضواين شورای دوازده عضوی نگهبان می گويد تجديد نظر ادامه دارد و احتمال دارد تعداد ديگری دو باره مستحق شناختنه شوند.

XS
SM
MD
LG