لینک های دسترسی

Breaking News

کوفی انان: موسسه جهانی به کمک به عراقی ها  جهت تشکيل يک حکومت ديموکراتيک  متعهد است  - 2004-02-24


کوفی انان منشی عمومی موسسه ملل متحدميگويد که آن موسسه جهانی به کمک به عراقی ها جهت تشکيل يک حکومت ديموکراتيک متعهد است .انان که امروز سه شنبه در توکيو حرف ميزد گفت وقتی که يک حکومت موقتی قدرت را در آن کشوردر دست گيرد آنوقت ملل متحد آماده خواهد بود تا در سازمان دادن انتخابات در عراق کمک کند.

ايالات متحده امريکا پلان دارد تا انتقال قدرت تا ۳۰ ام ماه جون صورت گيرد اماهنوز واضح نيست که چه کسی قدرت را در دست خواهد گرفت . جامعه پر قدرت شيعه های عراق ميخواهند تا انتخابات صورت گيرد که يک حکومت انتقالی انتخاب گردد. انان ميگويد عراقيها بايد بيک طرزالعمل موقتی موافقه کنند تا بتوانند حاکميت را بدست بياورند. يک گزارش ملل متحد که روز دوشنبه نشر شده ميگويد حد اقل هشت ماه ضرورت است تا برای انتخابات عمومی در عراق آمادگی گرفته شود.

XS
SM
MD
LG