لینک های دسترسی

هشدار در مورد امنيت در افغانستان - 2004-04-07


يک مامور عالی رتبهء ملل متحد هشدار داده که اگر وضع امنيتی افغانستان بهبود نيابد و گروه های مليشه خلع سلاح نشوند، انتخابات مجوزهء ماهء سپتمبر در افغانستان مورد تهديد قرار خواهد گرفت. ژان مری گوهينا معاون منشی عمومی ملل متحد در امور حفظ صلح ميگويد دورنمای يک سياست ملکی و انتخابات با اعتبار در خلال دوام تسلط قوای مليشه تامين شده نمی تواند.

گوهينا ديروز به شورای امنيت ملل متحد گفت اکثريت مردم افغانستان اکنون موافقه دارند که خلع سلاح بايد قبل از انتخابات صورت بگيرد. وی علاوه کرد قوای اضافی حفظ صلح برای تامين تدوير يک انتخابات آزاد و منصفانه ضروری است. جلسهء شورای امنيت ملل متحد برای بحث بر کنفرانس هفتهء گذشته در مورد افغانستان در جرمنی تقاضا شده بود که دران کشور های کمک کننده بيش از هشت مليارد دالر کمک را برای باز سازی افغانستان طی سه سال آينده متعهد شدند.

XS
SM
MD
LG