لینک های دسترسی

Breaking News

خلع سلاح در افغانستان  - 2004-05-17


حکومت افغانستان کار روي کاهش چهل فيصد قواي مليشه شخصي را قبل از انتخابات رياست جمهوري و پارلماني که درماه سپتمبر در نظر گرفته شده رسماً آغاز نمود. اين کوشش امروز در کابل با تسليم دهي شصت و نُه راکت دافع هواي ساخت روسيه آغاز گرديد.

عبد الرحيم وردک معين وزارت دفاع در کابل درين مراسم گفت پروگرام جمع آوري اسلحه و ملکي سازي به پشتيباني ملل متحد در سر تاسر افغانسنان تطبيق خواهد شد. بموجب اين پروگرام بعضي از مليشه هاي که خلع سلاح ميشوند به اردوي جديد ملي جذب خواهند گرديد، در حاليکه سايرين براي کار هاي ديگر تربيه خواهند شد.

هدف اين مساعي خلع سلاح ساختن چهل هزار جنگجو تا ختم ماه جون و بر داشتن تمام اسلحه ثقيل از دست اشخاص انفرادي است. حامد کرزي رئيس دولت انتقالي افغانستان امحاي مليشه هاي شخصي را يکي از اولويت هاي حکومتش تعين کرده است.

XS
SM
MD
LG