لینک های دسترسی

Breaking News

در کشمير مردان مسلح ناشناس چهار نفر را اختطاف کرده اند - 2004-06-24


مردان مسلح ناشناس يک انجنير قطار آهن را با برادرش و دو نفر هندي ديگر در کشمير تحت کنترول هند اختطاف کرده اند مقامات ميگويند که اين چهار نفر هنگامي اختطاف شدند که در نزديکي شهر َاوانتي پوره در جنوب سرينيگر ، مسافرت ميکردند آنها ميگويند که اختطاف کنندگان بيش از صد هزار دالر را بحيث خونبها تقاضا کرده اند چهارنفر براي شرکت قطار آهن هند کار ميکردند که مشغول ساختمان خطي اند که وادي کشمير را به باقي کشور وصل ميکند هيچ يکي مسووليت اين اختطاف را بدوش نگرفته است . پوليس ميگويد که موضوع تحت تحقيق است

XS
SM
MD
LG