لینک های دسترسی

Breaking News

اتخاذ آمادگي بش و کيري براي دور نهاي مناظره تلويزيوني - 2004-10-11


رئيس جمهوربش و جان کيري، رقيب انتخاباتي اش از حزب ديموکرات براي رياست جمهوري آينده امروز دربخش غربي ايالات متحده اند ، قرار شام چهارشنبه دو شخصيت در ايالت جنوب وسطي اريزونا سو مين و آخرين دور مباحثات تيلوزيوني شانراانجام بدهند امروز رئيس جمهوربرحال بعد از آنکه ديروز يکشنبه در مزرعه خود در تکزاس براي اجراي سومين جلسه بحث و مناظره تيلوويني آمادگي گرفت امروز دوشنبه در اجتماعات انتخاباتي شهر هاي نيومکسيکو و کولو رادو شرکت مي کند سومين دور مباحثات دو داو طلب انتظار مي رود بر موضوعات داخلي امريکا بشمول ماليات ، معارف ، صحت عامه و امنيت داخلي متمرکز گردد سناتور کيري نيز انتظار مي رود وارد ايالت نيو مکسيکو گردد اما بنظر نميرسد امروز در کدام محفل خاص حضوربهم رساند بروز يکشنبه سناتور کيري به جمع جسي جکسن و الشپيرورهبران حقوق مدني سياه پوستان پسيوست که در محض عبادت کنندگان در يک کليساي باپتيست در ايالت فلوريدا سخنراني مي کددند در حاليکه ۲۲ روز از مدبارزات انتخاباتي باقيد مانده و هر دو داوطلبرياست جمهوري در افکار عامه از تقريباً عين اندازه طرفداري برخورددار اند ، احزاب مربوط هردو داوطلب رياست جمهوري سعي زافر ربخرچ ميدهند مراداز کانديد شدن نامزدرسمي خودرشانرا به مردم توضيح کنند تا مخصوصال لاراي افغرادي را که تا کنون تصميم نگرفته اند بهوکدام شخص راي بدهند بدست آورند تاريبخ اتخاباترياست جمهري امريکا دومنوامبر است

XS
SM
MD
LG