لینک های دسترسی

آغاز شمارش  آراي  انتخابات رياست  جمهوري  در افغانستان - 2004-10-14


مامورين انتخابات در افغانستان ميگويند شمارش آرا امروز پنجشنبه، پنج روز بعد از انتخابات رياست جمهوري آغاز گرديد. آنها ميگويند کارمندان انتخاباتي شمارش آراء را بعد از آk آغاز کردند که هيات متخصصين تحت نظر ملل متحد بر رسي هاي اوليه را از شکاياتي نمودند که از طرف رقباي حامد کرزي رئيس دولت انتقالي افغانستان پيش شده بود. انتظار ميرود که تحقيق کنندگان از اين شکايات بر رسي مزيد نمايند ولي شمارش آراء در عين زمان پيش خواهد رفت.

چندين کانديد عمده بشمول يونس قانوني رقيب عمده کرزي موافقه کردند که نتايج انتخابات را بعد از تحقيق لازمه قبول نمايند.

مامورين انتخابات ميگويند شمارش آراء احتمالاً چند هفته را در بر خواهد گرفت.

يک سروي خصوصي که بعد از انتخابات بعمل آمده پيشبيني ميکند که حامد کرزي برنده خواهد شد.

XS
SM
MD
LG