لینک های دسترسی

طرفداري روزنانه نيويارک تايمز از سناتور جان کيري براي احراز رياست جمهوري - 2004-10-17


روز نامه با نفوذ نيويارک تايمز در سر مقاله امروزيکشنه خود گفته است : کيري ساختار يک رهبر بزرگ قواي اجرائيه رادارد، واز او بخاطر دانش وسيع ، تفکر روشن وآمادگي اش براي ارزيابي مجدد تصاميم ستا يش ميکند روزنامه نيويارک تايمز دوره رياست جمهوري بش در قصر سقيد را فاجعه بار خوانده است دو داوطلب رياست جمهوري امريکا امروز يکشنبه طرفداري و حمايت يکتعداد ازروزنامه ها را حاصل کردند: سناتورکيري در ايالت زادگاه خود ماساچوستس ، طرف حمايت روزنامه » باستن گلوب« قرار گرفت بش پشتيباني شيکاگو تبيون را در ايلت غرب وسطي ايلوناي بدست آورد شيکاگو تريبيون ، رئيس جمهوربر حال ازحزب جمهوري خوا را »بخاطرثابت قدمي در برابر چالش هاي خطير عصر ما « ستود برسي هاي ملي افکار عامهونشان ميدهدکه که در اذهان عامه سناتو کيري و بش عملاً درسطح برابر قراردارند

XS
SM
MD
LG