لینک های دسترسی

قانونْْْي ادعا مْْْيکند که در انتخابات تقلب صورت گرفته است - 2004-10-18


** کسْْْي که احتمال دارد دومْْْين تعداد بزرگ آرا را در اولْْْين انتخابات رْْْياست جمهورْْْي افغانستان کسب کند ادعا مْْْيکند که تقلب به انتخابات صدمه زده است.

در حالْْْيکه چندْْْين بنظر مْْْيرسد حامد کرزْْْي، رئْْْيس دولت انتقالْْْي افغانستان با ْْْيک تفاوت خْْْيلْْْي زْْْياد آرا برنده شود، ْْْيونس قانونْْْي رقْْْيب او مْْْيگوْْْيد در راْْْي گْْْيرْْْي بنفع حامد کرزْْْي تقلب صورت گرفته است.

ْْْيک هْْْيئت تحت سرپرستْْْي ملل متحد که شامل سه متخصص بْْْين المللْْْي است اتهامات تقلب در راْْْي گْْْيرْْْي را تحت غور قرار داده است.

تا بحال ْْْيک پنجم تعداد آرا شمار شده و حامد کرزْْْي ۶۱ فْْْيصد آرا را گرفته است در حالْْْيکه ْْْيونس قانونْْْي در حدود ۱۹ فْْْيصد را کسب کرده است.

بروز دوشنبه انفجارْْْي در زْْْير ْْْيک موتر کمْْْيسْْْيون انتخابات در ولاْْْيت جنوب شرقْْْي پکتْْْيکا پنج نفر ملکْْْي افغان را بشمول ْْْيک کارمند انتخابات بقتل رسانْْْيد. هنوز علت انفجار معلوم نْْْيست. .

XS
SM
MD
LG