لینک های دسترسی

Breaking News

تعهد صدراعظم جاپان مبني بر اينکه قواي جاپانرا در عراق نگه خواهد داشت  - 2004-10-31


جونيچيرو کوازومي ،صدراعظم جاپان ، عهد کرده است عساکر جاپان را در عراق ، برغم اعدام يک تن جاپاني توسط تندروان و اين تقاضا هاي شان که جاپان عساکر خودرا از عراق خارج سازد ، در عراق نگه خواهد داشت . کوازومي که بروز يکشنبه با خبرنگاران درتوکيو حرف ميزد نسبت قتل گروگان جاپاني در عراق ابراز خشم کرد اما تصريح نمود که جاپان مجبور ساخته نخواهد شد عساکر خودرا از ماموريت بشري شان در عراق فرا خواند . قبل بر آن جاپان تائييد کرد که جسد بي سر ، يافت شده در بغداد ، از » شوشي کوداي« ۲۴ ساله است که يک سياح بوده و بروز سه شنبه ذريعه تندروان در بغداد اختطاف شد . درانکشاف ديگرتيلوزيون الجزيره ويدويوتيپ يک گروگان پولندي را نشر کرد که براي نجات خود التماس مي کرد و ازپولند ميخواست عساکر خودرا از عراق خارج سازد .

XS
SM
MD
LG