لینک های دسترسی

تعهد صدراعظم جاپان مبني بر نگه داشتن قواي جاپان در عراق  - 2004-10-31


جونيچيرو کوازومي، صدراعظم جاپان، عهد کرده است علی رغم اعدام يک تن جاپاني توسط تندروان و اين تقاضا هاي شان که جاپان عساکر خودرا از عراق خارج سازد ، عساکر جاپان را در عراق نگه خواهد داشت .

کوازومي که بروز يکشنبه با خبرنگاران درتوکيو حرف ميزد نسبت قتل گروگان جاپاني در عراق ابراز خشم کرد اما تصريح نمود که جاپان مجبور ساخته نخواهد شد عساکر خودرا از ماموريت بشري شان در عراق فرا خواند .

قبل بر آن جاپان تائيد کرد که جسد بي سر ، يافت شده در بغداد ، از » شوشي کوداي« ۲۴ ساله است که يک سياح بوده و بروز سه شنبه ذريعه تندروان در بغداد اختطاف شد . درانکشاف ديگرتلويزيون الجزيره ويدويوتيپ يک گروگان پولندي را نشر کرد که براي نجات خود التماس مي کرد و ازپولند ميخواست عساکر خودرا از عراق خارج سازد .

XS
SM
MD
LG