لینک های دسترسی

Breaking News

اظهارات  معاوه ارشد عرفات درباره وضع صحي  او - 2004-11-07


يک معاون ارشد ياسر عرفات رهبر فلسطين ها ميگويد عرفات در حال کوما قرار ندارد . اين شخص بنام نبيل ابو ردينا امروز يکشنه بهگخبرنگاران در پاريس که در آنجا در يک شفاخانهبستري شده است گفت عرفات در بخش مواظبت شديد و در وضع ثابت قراردارد . معهذا بعضي از راپور ها مشعر است که رهبر ۷۵ ساله فلسطينيها از هفته قبل بدين در حال کوماقراردارد و اطبا سعي ميدارند دريابند دليل ناخوشي او که بعضياوقات گفته مي شود اورا در سرحد مرگ قرار داده است چه مي باشد . درعين حال شاول موفاظ وزيردفاع اسرائيل در جريان يک جلسه کابينه اسرائيل گفت براي دتفين رهبر ديريبنه فلسطين ها در غزه تدالبيري اتخاذ شده است . عرفات در گذشته گفته بود کمي خواهد بعد از مرگ اش مي خواهد در بيت المقدس بخاک سپرده شود .

XS
SM
MD
LG