لینک های دسترسی

اعضاي کانگرس امريکا نتواستند لايحه تحت سرپرستي قصر سفيد را تصويب کنند. - 2004-11-21


اگور اين لايحه تصويب ميشد تغيرات بزرگي را در ادارات استخباراتي کشود بميان مياورد. راي گيري روي اين لايحه در آخرين دقايق بعد از آن فسخ شد که اعضاي محافظه کار حز جمهوريخواه رئيس جمهور بش روي آن اعتراض نمودند. آنها ميگفتند که اين اصلاحات صلاحيت را از وزارت دفاع و سلسله زنجير قومانداني نظامي سلب خواهد کرد. اين لايحه جامع اصلاحات رئيس جديد اتسخبارات را صلاحيت زياد روي تخمين ۴۰ مليارد بودجه اداره استخبارات و تمام ۱۴ اداره ديگر استخباراتي امريکا ميداد. ناکامي اين لايحه بحيث شکستي براي رئيس جمهور بش تلقي ميگردد که از طريق تلفن با اعضاي کانگرس تماس گرفته بود و حمايت از تصويب آن را تقاضا کرده بود. امروز يکشنبه نطاق قصر سفد گفت که رئيس جمهور بش هنوز اميدوار است که وقتي کانگرس جلسات را دوباره داير نمايد اعضاي کانگرس اين لايحه را تصويب خواهند کرد.

XS
SM
MD
LG