لینک های دسترسی

از رهبر محبوس فلسطينيان تقاضا شد تا پلان کانديداي خود را براي رياست اداره فلسطين فسخ کند. - 2004-11-26


مامورين جناح فتح از مروان برغوتي، رهبر قيام فلسطيني تقاضا کرده اند تا پلان خود را مبني بر کانديد شدن براي رياست اداره خودمختاري فسخ کند. مامورين فتح امروز گفتند قدوره فارس، وزير کابينه فلسطين به تعقيب نشر خبر ديروزي مبني بر کانديدا برغوتي در انتخابات نهم جنوري براي جانشين ياسر عرفات در زندان از برغوتي ديدن کرد. مامورين ميگويند پيام فارس اين بود که اشتراک برغوتي در انتخابات ممکن است کاميابي انتخابات و وحدت فتح را بمخاطره بيفگند. بروز پنجشنبه فتح تائيد کرد که محمود عباس صدراعظم سابق کانديد آن جناح براي رياست اداره فلسطين خواهد بود. سروي هاي آراي عامه نشان ميدهد که برغوتي محبوب ترين سياست مدار فلسطين است و کانديدي او شايد بمساعي محمود عباس صدمه وارد کند. برغوتي بخاطر نقشش در قتل پنج نفر به پنج دوره حبس ابد محکوم شده است.

XS
SM
MD
LG