لینک های دسترسی

اعتصاب شورشيان تامل سري لانکا دو منطقه را مسدود کرده است. - 2004-12-02


شورشيان ببرهاي تامل سري لانکا خواستار يک روز اعتصاب شده که دو منطقه را در شمال که دران تامل ها مسلط هستند مشدود نموده و دو راه عمده مواصليت را قطع کرده است. مامورين ميگويند هزاران نفر درين راه هاي عمده مواصلتي به شبه جزيره جفناي تحت تسلط تامل ها که کميته بين المللي صليب سرخ ازان نظارت ميکند، گير مانده اند. صليب سرخ گفت بخاطر نگراني هاي امنيتي افراد خود را امروز از نقاط عمده دخول بمنطقه تحت کنترول شورشيان اخراج کرده است. اين اعتصاب يک روز بعد ازان اعلام شد که حکومت در کولمبو تقاضاي شورشيان ر ا مبني بر از سر گرفتن بدون قيد و شرط مذاکرات صلح رد کرد. شورشيان تهديد کرده بودند که در غير آن خطر از سر گرفتن جنگ ۲۰ ساله براي حکومت خودي موجود است. در عين زمان، هانس براتسکار، سفير ناروي امروز بمناطق تحت تسلط شورشيان مسافرت کرد تا با اس پي تاميل سلقان، رهبر ببرهاي تامل مذاکرات بيشتري بعمل آورد.

XS
SM
MD
LG